دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 6، اسفند 1401 
بررسی چندشکلی ژن آگوتی در جمعیت اسب اصیل عرب خوزستان

صفحه 91-98

انتظار غزی؛ هدایت الله روشنفکر؛ خلیل میرزاده