بررسی ژنتیکی واریانس باقیمانده برای وزن تخم‌مرغ و سن بلوغ جنسی مرغان بومی آذربایجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار،گروه علوم دامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 استادیار اعضاء گروه علوم دامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/bilj.2023.348090.1023

چکیده

در دامپروری، ارزیابی صحیح ژنتیکی صفات تولیدی با پیش فرض اولیه وجود همگنی در واریانس باقیمانده صورت می پذیرد، در صورتیکه همگنی واریانس باقیمانده با وجود عواملی همچون سطوح مختلف تولید و اخذ داده در زمان ها‌ و شرایط محیطی مختلف بعید به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ژنتیکی واریانس باقیمانده صفات وزن تخم‌مرغ و سن بلوغ جنسی مرغان بومی آذربایجان بود. مجموعه داده ‌ها شامل 8283 رکورد وزن تخم‌مرغ (EW) و 6608 رکورد سن بلوغ جنسی (ASM) مربوط به 9 نسل از مرکز پرورش و اصلاح نژاد مرغ بومی آذربایجان غربی بود. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی واریانس باقیمانده از نرم افزار های خانواده BLUPF90 استفاده شد. وراثت پذیری صفات EW و ASM در مدل تک صفتی به ترتیب برابر با 288/0 (022/0±) و 355/0 (127/0±) برآورد گردید. وراثت‌ پذیری واریانس باقیمانده این صفات به ترتیب برابر با 00484/0 (004/0±) و 00005/0 (002/0±) برآورد گردید که نشان ‌دهنده احتمال پایین پیشرفت ژنتیکی این صفات با اعمال انتخاب مستقیم ژنتیکی است. مقادیر همبستگی ‌های ژنتیکی بین صفات و واریانس باقیمانده آن ها به ترتیب برابر با 154/0- و 076/0- برآورد شد که حاکی از آن است با انتخاب ژنتیکی برای ارتقا صفت EW، ارزش ژنتیکی برای یکنواختی آن ها بهبود پیدا خواهد کرد ولی در صورت کاهش صفت ASM، نتایج مورد انتظار مطلوب نخواهد بود. به عنوان نتیجه گیری نهایی برای برآورد دقیق ارزش اصلاحی و رتبه بندی بر اساس صفات تولیدی در طیور توجه ویژه به ناهمگنی واریانس و اعمال تصحیحات لازم اجتناب ناپذیر می باشد.

کلیدواژه‌ها