درباره نشریه

درباره نشریه:

 • رتبه علمی:  نشریه علمی 
 • زبان اصلی:  فارسی
 • دوره انتشار:  فصلنامه
 • شروع انتشار:  1400
 • صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • سایت اختصاصی نشریه: http://bilj.asnrukh.ac.ir
 • مدیر مسئول:  هدایت اله روشنفکر 
 • سردبیر:  جمال فیاضی
 • مدیر اجرایی:  محمود نظری
 • امور کارشناسی و دفتری:  سارا موسویان
 • ویراستار و صفحه آرا:  سارا موسویان