راهنمای نویسندگان

 

ساختار مقاله شامل عناصر زیر است:

 

1) عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد و از 15 واژه تجاوز نکند. عنوان باید بالای صفحه چکیده ذکر گردد.

2) هر مقاله باید دارای یک فایل حاوی مشخصات مقاله شامل عنوان مقاله، نام و نام‌خانوادگی نویسنده‌ (گان)، مرتبه علمی،

نشانی نویسندگان و پست الکترونیکی باشد.

3) چکیده فارسی چکیده باید به صورت مجموعه‌ای فشرده و گویا از مقاله با تاکید بر روش کار و نتایج و بدون اشاره به فرمول، شکل یا مرجع تنظیم شده باشد و تعداد کلمات آن نباید از 250 کلمه تجاوز نماید و تمام آن در یک صفحه A4  باشد .

4) واژه‌های کلیدی در 3 تا 5 واژه بلافاصله بعد از چکیده‌های فارسی و انگلیسی آورده شود (واژه‌هایی که در عنوان تکرار نشده باشند).

5)عنوان و چکیده انگلیسی

عنوان مقاله و چکیده (Abstract) به زبان انگلیسی، باید متناظر با چکیده فارسی باشد. پس از چکیده انگلیسی نیز بین سه تاپنج کلمه به عنوان واژه‌های کلیدی (Keywords) گنجانده شود. چکیده انگلیسی در انتهای مقاله بعد از فهرست منابع آورده شود.

6) مقدمه باید شامل طرح مسئله، سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیق باشد. اهداف مطالعه به‌طور شفاف در انتهای مقدمه ذکر گردد.

7) مواد و روش‌ها شامل وسائل کار، طرح آماری، نحوه داده‌سازی و شیوه اجرای پژوهش باید مشخص و روشن بیان شود.

8) نتایج و بحث شامل درج یافته‌های تحقیق، بحث مستدل (با مرجع) و نتیجه‌گیری خواهد بود. نتایج و بحث با هم تدوین گردد. شکل‌ها و جدول‌ها در نتایج و بحث نباید دارای اطلاعات مشابه یا تکراری باشند، داده‌های جدول نباید به‌صورت منحنی یا نمودار (به‌استثنای نقشه) تکرار شوند.

9) نتیجه­ گیری کلی: نتیجه کلی تحقیق  در یک پاراگراف آورده شود.

10) در صورت ضرورت، تشکر و قدردانی از موسسات و افراد زیر عنوان “سپاسگزاری” قبل از منابع آورده شود.

11) کل منابع به زبان انگلیسی و به‌ترتیب حروف الفبا بر اساس نام‌خانوادگی نویسندگان است.

12) منبع مورد استفاده ممکن است کتاب، مقاله و یا نشریه باشد. در مورد کتاب باید نام نویسنده (گان)، سال انتشار، عنوان کتاب، ناشر و محل انتشار و تعداد کل صفحات آورده شود.

13) در ارایه رفرنس‏ ها، از منابع معتبر و به‏ روز استفاده شود. و تا آنجا که امکان دارد منابع 10 سال اخیر مورد ارجاع قرار گیرد. البته در مورد پروتکل‏ ها یا دستورالعمل‏ های آزمایشگاهی، محدویت در سال ارایه وجود ندارد.

14) از صحت منبع مورد استفاده اطمینان حاصل کنید. برای این کار کافی است تا رفرنس مورد نظر را در گوگل جستجو کنید و صحت آن را مورد بررسی قرار دهید.

15) حتما از رفرنس‌هایی که به شخصه مورد مطالعه قرار داده‌اید، در مقاله استفاده کنید و نه رفرنس ‏های موجود در داخل مقاله‌ای که مطالعه کردید.

16) تمامی رفرنس‌های مورد استفاده در متن، در انتهای مقاله موجود باشد. همچنین رفرنس‏ هایی که در انتهای مقاله است، حتما، شامل رفرنس‏ هایی باشد که در متن مورد استفاده قرار گرفته‌اند. صحت رفرنس ‏های شما به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

17) وجود رفرنس‌های تقلبی و بدون ارتباط با بحث موجود در مقاله موجب کاهش ارزش مقاله گردیده و از امکان پذیرش مقاله می‌کاهد.

 

الف) کتاب تالیف شده در ایران:

 

1. Parsapajouh, D. 1994. Wood technology. Tehran Univ. Press, 404p. (In Persian)

ب) کتاب به لاتین (رجوع به کل صفحه)

 

1. Holik, H. 2006. Handbook of paper and board. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany, 506p.

ج) کتاب به لاتین (صفحه‌های مورد استفاده)

 

1. Nyland, R.D. 1996. Silviculture, Concepts and applications. Mc Graw-Hill international edition, New York, Pp: 501-553.

 

18) برای مقالاتی که فصلی از یک کتاب با نویسنده (گان) مجزا هستند (مانند مقاله در همایش‌ها)، این موارد شامل نام نویسنده‌ (گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، شماره صفحات، نام نویسنده‌ (گان) (ادیتورها) کتاب، نام کتاب، ناشر و محل انتشار است.

 

1. Yang, C. and Tao, V. 2005. Distributed geospatial information service. P 113-130, In: S. Rana and J. Sharma (eds), Frontiers of geographic information technology, Springer, London.

 

19) چگونگی استناد در متن و تنظیم منابع

 

کلیه منابع مورد استفاده اعم از فارسی و لاتین در پایان مقاله به زبان انگلیسی برگردانده و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی  اولین نگارنده مرتب ‌شوند. در انتهای منابع فارسی عبارت (In Persian) قید ‌شود. در ارجاع به منابع باید تا جای ممکن از نام بردن افراد در شروع جمله خودداری و منابع در انتهای جمله و در پرانتز ارائه شوند مانند (Mohsenin, 1986). برای جداسازی منابع در انتهای جمله از ویرگول- نقطه ";" استفاده می‌شود مانند:

 

(Samuel et al., 2008; Smith and Samuel, 1999; Samuel, 2009)

 

نحوه ارجاع به منابع دارای یک نگارنده، دو نگارنده و چند نگارنده که در ابتدای جمله قرار می‌گیرند به ترتیب به صورت:

 

Smith (1999)، (2009) Smith and Samuel  و Samuel et al. (2008) انجام ‌شود. منابع با نام مکرر، از سال انتشار قدیم با اولویت به ترتیب یک نگارنده، دو نگارنده، و چند نگارنده و در صورت لزوم با در نظر گرفتن حرف اول نگارندگان دوم به بعد از قدیم به جدید مرتب می‌شوند. منابع با نام نگارندگان و سال انتشار یکسان باید با حروف a، b، c ...، پس از عدد سال در پرانتز، از هم متمایز شوند. ذکر منابع بی‌نام و غیر قابل دسترسی مجاز نمی‌باشد. روز و ماه بازیابی یک سند در منابع الکترونیکی که صرفا در تارنماها موجودند باید در تنظیم آن سند قید گردد (مانند 2008  Retrieved September 3 ) نام مجلات علمی باید به صورت کامل و با قلم کج (Italic) ذکر شوند. تنها، حرف اول عنوان و زیرشاخه‌های عنوان، بزرگ و بقیه حروف کوچک نوشته می‌شوند. چگونگی تنظیم اسناد در نمونه مثال‌های زیر ارائه شده است:

 

نمونه تنظیم کتاب‌ها (با ویرایش‌های بعدی و سه نگارنده)

 

Gail, L. C., Clarence, W. J. & Douglas, D. Southgate. Jr. (2001). Agricultural economics and agribusiness, (8th ed.). New Jersy: John Wiley & Sons. Inc., US.

نمونه تنظیم یک مقاله یا یک فصل در یک کتاب ویراسته (Edited book)

 

Jones, G. E., & Garforth, C. H. (1997). The history, development and the future of agricultural extension. In B. E. Swanson, R. P. Bentz, & A. J. Sofranko (Eds.), Improving agricultural extension: A reference manual (pp. 3–12). Rome: FAO.

نمونه تنظیم یک مقاله از یک مجله با شماره صفحه مستقل در هر شماره

 

Hedjazi, Y., Rezaee, R., & Zamani, N. (2006). Factors affecting the use of ICTs by Iranian agriculture extension specialists. Journal of Extension Systems, 22(1): 1–15.

 

نمونه تنظیم یک مقاله در مجله برخط (On-line)

 

Hazell, P. (2007), Transformations in agriculture and their implications for rural development, Electronic Journal of Agricultural and Development Economics, 4(1), pp. 47-65 , Retrieved June 12 2009, from http://ideas.repec.org/a/fao/tejade/v4y2007i1p47-65.html

 

نمونه تنظیم یک سند از تارنمای (Web site) یک دانشگاه یا اداره دولتییا سازمان بین المللی همراه با نام نگارنده

 

Badripour, H. (2004). Country pasture/forage resource profiles, Islamic Republic of Iran. Retrieved July 1 2007, from http://www. fao.org/ ag/ AGP /AGPC /doc/ Counprof/ Iran/ Iran. htm

 

نمونه تنظیم یک سند از تارنمای (Web site) یک دانشگاه یا اداره دولتی یا سازمان بین المللی بدون نام نگارنده

 

Food and Agriculture Organization. (2000). Biodiversity: Agricultural biodiversity in FAO. Retrieved January 12, 2009, from http:// www. fao. org/ biodiversity.

 

نمونه تنظیم سند یک رساله‌ دکتری

 

Movahed Mohammadi, H. (2002). Role of internet information network and web in the educational and research activities of postgraduate students of selected agricultural colleges in Iran. Ph.D. dissertation, University of Tehran, Iran.

نمونه تنظیم یک سند از یک کنفرانس

 

Hautzer, H.J., Helbig, R., & G.W., Schiefer, (1997). Computer -based information and report system for the support of agricultural extension presentation of a prototype, In: Kure H., Thysen I., and Kristensen AR.( eds). Proceedings of first European conference for information technology in agriculture, 15-18 June 1997: The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen, Denmark, pp 23-26.

20) اسامی علمی (جنس و گونه، گیاهان، جانوران) در تمام مقاله با حروف ایتالیک یا مورب تایپ شوند و نام مصنف برای اولین بار و در جلوی آن در داخل پرانتز  نوشته شود.

21) عنوان و اطلاعات هر یک از شکل‌ها و جدول‌ها به دو صورت فارسی و انگلیسی نوشته شوند. عناوین جدول‌ها در بالا و عناوین شکل‌ها در زیر با فرمت وسط‌چین نوشته شود. از کشیدن هر گونه خط عمودی در جدول خودداری شود و همچنین جدول­ها میبایست بدون کادر باشند. درجدول­ها و شکل­ها، واحدهای ویژگی­های مورد مطالعه درسیستم بین­ المللی (SI) ودرداخل پرانتز و به انگلیسی نوشته شود. از اعداد انگلیسی در محورهای افقی و عمودی در شکل‌ها استفاده شود. از به‌کار بردن عنوان‌هایی مانند نمودار، عکس و نقشه، خودداری و آنها با عنوان “شکل” درج شوند. (جدول شماره یک) 

22) متن مقاله باید به صورت تک ستونی با فاصله خطوط 1/5 و با رعایت حاشیه 2/5 سانتی‌متر از لبه‌ها، تایپ شده باشد و حداکثر در 15 صفحه و با نیم سانتی متر تورفتگی در شروع پاراگراف ها باشد. تایپ مقالات در نرم‌افزار   MS Word انجام ‌شود. لطفا جداول و تصاویر را نیز در متن مقاله بیاورید و نیاز به بارگذاری فایل مجزا نمی­ باشد. هرجدول یا شکل بلافاصله پس از ارجاع به آن در متن، آورده شود.

اندازه قلم بخش های مختلف مقاله به صورت زیر است:

آدرس­ دهی نویسندگان به­ صورت: نام، نام خانوادگی، سمت،گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور. B Nazanin و با اندازه 11

ایمیل آدرس نویسنده مسئول:(Bold) Times New Romans  با اندازه 11

چکیده فارسی و انگلیسی: B Nazanin  و Times New Romans با اندازه 11و به صورت Bold

کلمات کلیدی:B Nazanin  و Times New Romans با اندازه 11

متن مقاله: قلم B Nazanin و با اندازه 12

عنوان مقاله: B Titr پررنگ (Bold) و با اندازه 12

عنوان های فرعی: B Nazanin پررنگ (Bold ) و با اندازه 12

عنوان جدول­ ها و شکل­ها: B Nazanin پررنگ (Bold) و با اندازه 10

کلمه­ ها داخل جدول­ ها و پاورقی: B Nazanin و با اندازه 10

اعداد داخل جدول­ ها:  Times New Romanو با اندازه 10

منابع: Times New Roman و با اندازه 11 (جدول شماره 2)

23) ممکن است برای چاپ، شکل‌ها کوچکتر شوند، بنابراین نوشته‌ها و اعداد روی شکل‌ها باید درشت و کاملاَ خوانا باشد.

24) عکس‌ها باید دارای مقیاس باشند و در صورت اقتباس از منبع دیگر باید ذکر گردد.

25)   کادر اطراف شکل‌ها حذف شود. در داخل شکل‌ها، خطوطی که به صورت افقی نمایش داده می شود، نامرئی باشند.

26) در مقاله اعداد یک رقمی بصورت حروف نوشته شوند برای مثال به جای "8"  از "هشت" استفاده گردد (بجز در شکل‌ها، جدول‌ها و شماره­ گذاری فرمول­ ها).

27) مسئول مکاتبه هر مقاله لازم است توسط نویسندگان مقاله قبل از ارسال مشخص گردد. لذا هر گونه مسئولیتی در رابطه با مقاله مربوط به شخص مکاتبه‌کننده  است و فرم مخصوص را تکمیل نمایند.

28) دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد و دکترا لازم است قبل از ارسال مقاله هماهنگی و مشاوره لازم در خصوص مقاله را با استاد راهنما حتماً به عمل آورند.

29) این نشریه همچنین گزارش‌های کوتاه علمی و فنی که تاکنون چاپ نشده را پس از اعلام نظر داور تخصصی و تایید هیات تحریریه به‌عنوان Technical report علمی جهت چاپ پذیرش می‌نماید. این قبیل گزارش‌ها در 3 تا 5  صفحه قابل چاپ خواهد بود (به‌همراه عنوان چکیده ها و منابع علمی)، در ضمن ساختار کلی گزارش‌های کوتاه علمی همانند یک مقاله کامل می‌باشد.

 

 

Abbreviations of selected units and words

واحد

اختصار

واحد

اختصار

واحد

اختصار

Centimeter(s)

cm

Kilogram

kg

Nanometer

nm

Centimeter per gram per second

cm.g-1.s-1

Kilogram per hectare

kg.ha-1

Normality

N

Cubic centimeter(s)

cm3

Least  significant difference

LSD

Organic matter

OM

Cubic millimeter(s)

mm3

Liter

l

Parts per million

ppm (mg.kg-1)

Cubic meter(s)

m3

Lumen

lm

Percent

%

Cultivar

cv.

Lux

lx

Relative humidity

RH

Day(s)

d

Meter

m

Second (s)

s

Degrees centigrade (Celsius)

°C

Meter per second

m.s-1

Square centimeter

cm2

Degrees of freedom

df

Milligram

mg

Square kilometer

km2

Electrical conductivity

EC (dS.m-1)

Milligram per liter

mg.1-1

Square meter

m2

Figure(s)

Fig.

Milliliter

ml

Temperature

temp.

Gram

g

Millimeter

mm

Variety

var.

Gram per cubic meter

g.m-3

Minimum

min

Versus

vs.

Hectare

ha

Minute (s)

min

Week (s)

wk

Height

ht

Mole

mol

Weight (s)

wt

Hour

hr

Month

mo

Year (s)

yr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2- اندازه و نوع قلم­ های مورد استفاده در مقاله

موقعیت استفاده

Font

Size

مرتب‌سازی متن

عنوان مقاله (Title)

B Titr Bold

12

Center

کلمات انگلیسی در میان عنوان مقاله فارسی

Times New Roman Bold

11

Center

نام نویسندگان

B Nazanin

12

Center

آدرس نویسندگان

B Nazanin

11

Center

عنوان "نویسنده مسئول"

B Nazanin

11

Center

ایمیل نویسنده مسئول

Times New Roman Bold

10

Center

عناوین بخش‌های مقاله

B Nazanin Bold

12

Right

متن چکیده فارسی

B Nazanin Bold

11

Justify

عنوان "واژه‌های کلیدی" فارسی

B Nazanin Bold

11

Right

واژه‌های کلیدی

B Nazanin

11

Right

متن مقاله

B Nazanin

12

Justify

کلمات انگلیسی در متن فارسی از چکیده تا سپاسگزاری

Times New Roman

11

 

عناوین شکل‌ها و جداول­

B Nazanin Bold

10

Center

منابع لاتین

Times New Roman

11

Justify

عنوان مقاله در چکیده انگلیسی

Times New Roman Bold

14

Center

نام نویسندگان چکیده انگلیسی

Times New Roman Bold

12

Center

آدرس نویسندگان چکیده انگلیسی

Times New Roman

11

Center

ایمیل نویسنده مسئول در چکیده انگلیسی

Times New Roman

10

Center

عنوان "Abstract" چکیده انگلیسی

Times New Roman Bold

11

Left

متن چکیده انگلیسی

Times New Roman

11

Justify

عنوان "keywords" چکیده انگلیسی

Times New Roman Bold

11

Center

واژه‌های کلیدی انگلیسی

Times New Roman

11

Center

نام‌های علمی

Times New Roman Italic

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دریافت فایل تمپلیت اینجا کلیک کنید.

 

برای دریافت فایل PDF راهنمای نویسندگان اینجا کلیک کنید.