دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 5-85 (پاییز) 
مروری نوین بر فناوری ریزآرایه: مبانی تئوریک، ساختار داده خام، تحلیل‌های آماری و تفسیر نتایج

صفحه 5-30

10.22034/bilj.2022.351401.1024

آرش جوانمرد؛ کریم حسن پور؛ محمد سلیمان اختیاری؛ آیه سادات صدر؛ زهرا رودباری؛ پویا مطیع نوپرور؛ فرزاد غفوری