ارزیابی عملکرد اقتصادی گوسفندان لری‌بختیاری و آمیخته رومانف-لری‌بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه علوم دامی کشور

2 مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور

3 مشاور معاون وزیر و رئیس ستاد معاونت هماهنگی

چکیده

در این مطالعه عملکرد اقتصادی گوسفندان لری‌بختیاری و آمیخته نسل اول رومانف- لری بختیاری با استفاده از داده‌های ثبت شده مربوط به گوسفند لری‌بختیاری، طی سال‌های 1368 تا 1397 و داده‌های ثبت شده مربوط به آمیخته‌ها طی سال‌های 1390 تا 1397در ایستگاه شولی شهرکرد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نرخ زایش در آمیخته‌ها 5/87 و در گوسفند لری بختیاری 56/86 درصد بود. چندقلوزایی نیز در آمیخته‌ها 22/138 و در گوسفند لری بختیاری 6/114 درصد بوده که از نظر آماری دارای تفاوت معنی‌دار بود. بره‌زایی در آمیخته‌ها 95/120 و در بومی‌ها 99 درصد بود. میزان بره دهی در میش‌های آمیخته 38/1 بره به ازای هر میش و در میش‌های بومی 15/1 بره به ازای هر میش بود. درصد بره شیرگیری شده در میش‌های آمیخته 49/109 و در میش‌های لری بختیاری 99/90 درصد بود. نرخ بقا در بره‌های متولد شده از میش‌های آمیخته 5/90 و در بومی‌ها 7/91 درصد بود. وزن شیرگیری به ازای هر کیلوگرم وزن میش هنگام شیرگیری برای بره‌های لری بختیاری 539/0 کیلوگرم و برای آمیخته‌ها 610/0 کیلوگرم بود، این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار بود. با توجه به نتایج به دست آمده در مجموع استفاده از روش تولید ترکیب ژنتیکی در گله لری‌بختیاری منجر به افزایش سرانه سود حاصل از هر رأس میش آمیخته 4286000 ریال نسبت به میش بومی در سال 1397 گردید. این مبلغ برای میش‌های آمیخته زایش دوم به بعد، 4886480 ریال نسبت به میش‌های بومی محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها