مقایسه توالی ژن ATP6 در شتر ترکمن و سایر شترهای تک‌کوهانه، دوکوهانه اهلی و وحشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

2 استادیار بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.

3 استادیار بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

چکیده

شترهای کوهان‌دار از زمان اهلی شدن‌ آنها در 3000 تا 6000 سال قبل به‌ عنوان منبع تامین گوشت، شیر و پشم بوده و همچنین به عنوان وسیلة حمل و نقل در مناطق بیابانی گرمسیری و سردسیری استفاده‌ شداند. ژنوم حلقوی میتوکندری با DNA دو رشته‌ای از مادر به فرزندان منتقل شده و دارای نوترکیبی پایین و نرخ تکامل بالایی می‌باشد که بررسی توالی آن معمولا برای درک نرخ تنوع ژنتیک و تاریخچه تکامل استفاده می‌شود. ژن ATP6 بر روی سنتز ATP و متابولیسم انرژی موثر بوده و می‌تواند برروی صفات اقتصادی تاثیر گذار باشد. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی درون گونه‌ای و بین گونه‌ای توالی ژن ATP6 در شترسانان و مقایسه آنها با شتر ترکمن انجام‌ گرفت. برای این منظور توالی 681 نوکلئوتیدی ژن ATP6 به ترتیب برای 123، 26 و 32 نفر شتر دوکوهانه اهلی، تک کوهانه و دوکوهانه وحشی تهیه گردید. هم‌ترازی درون و بین گونه‌های توالی‌های ژن و ترجمة پروتئینی آنها با استفاده از نرم‌افزار مربوطه انجام شد. سپس، تنوع ژنتیکی و درخت فیلوژنتیکی درون و بین گونه های شترسانان ترسیم شد. نتایج بررسی درون گونه‌ای شترها، نشان داد که بیشترین و کمترین تنوع، به ترتیب مربوط به شترهای تک‌کوهانه و دوکوهانه وحشی است، همچنین، بررسی بین‌گونه‌ای نشان داد که برخی از شترهای تک‌کوهانه قرابت نزدیکی با شترهای دوکوهانه وحشی دارند. این تحقیق نشان داد که تنوع ژنتیکی موجود در ژن ATP6 در گونه شتر تک‌کوهانه بسیار بیشتر از سایر گونه‌ها است.

کلیدواژه‌ها