تعیین چند شکلی ژن مقاوم به میکسو ویروس ( MX) در مرغان بومی خوزستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی-دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-اهواز ایران

2 استاد گروه علوم دامی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی-ایران

3 علوم دامی-دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

4 گروه علوم دامی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی-ایران

چکیده

ژن Mx نقش مهمی در پاسخ های ضد ویروسی مرغ دارد. ژن Mx یک کاندید بالقوه به عنوان یک نشانگر ژنتیکی مقاوم به ویروس آنفولانزا در مرغ می‌باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی چندشکلی ژن مقاومت به میکسوویروس( Mx) با استفاده از روش PCR-RFLP در مرغ بومی خوزستان انجام گرفت. به‌طور تصادفی از 100 قطعه مرغ بومی خوزستان از شهرهای (ملاثانی، اندیمشک، شوش) خون‌گیری شد و استخراج DNA از نمونه‏ها انجام شد. واکنش زنجیره‏ای پلیمراز (PCR) برای تکثیر قطعه 299 جفت بازی ژن مقاومت به میگزو ویروس ( Mx) به کمک آغازگرهای اختصاصی صورت گرفت. قطعه تکثیر شده به‏ وسیله آنزیم برشی HPY8l هضم گردید. فراوانی‏ آلل‏هایA  و G در مرغان بومی شوش به ترتیب  54/0 و 46/0 ، در ملاثانی 85/0 و 15/0و در اندیمشک 57/0 و 47/0 و فراوانی ژنوتیپ‏های AA، GG و AG به‌ترتیب در شوش 40/0، 33/0 و 27/0، در ملاثانی 8/0، 1/0 و 1/0 و در اندیمشک 45/0، 40/0 و 15/0 بود. نتایج نشان داد که فراوانی آلل A بیشتر از G است بعلاوه، هتروزیگوسیتی مشاهده شده و تعداد آلل موثر نشان داد که میزان تنوع این جایگاه­ها در جمعیت پایین است. با استفاده از آزمون کای مربع (X2) مشخص شد که فراوانی آلل‏ها در این جایگاه ژنی در حالت تعادل هاردی - وینبرگ نمی‏باشد. نتایج این تحقیق پیشنهاد می داد که ژن MX دارای چندشکلی است و پتانسیل بالایی برای استفاده به عنوان نشانگر ژنتیکی برای مقاومت در برابر آنفولانزای مرغی و بیماری نیوکاسل دارد.

کلیدواژه‌ها