دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، تیر 1401، صفحه 5-78 
معرفی ویژگی‌های ظاهری مرتبط با شیردهی در شترهای بومی کویر مرکزی ایران و شترهای پاکستانی

صفحه 5-15

مرتضی بیطرف ثانی؛ سید احمد حسینی؛ نادر اسدزاده؛ نوید قوی پنجه؛ مجتبی افشین؛ مهدی جسوری؛ جواد زارع هرفته؛ مهدی خجسته کی؛ علی بمان میرجلیلی