بررسی ساختار جمعیت و هم‌خونی در گوسفندان ایران‌بلک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج،ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت با استفاده از تحلیل شجره و همچنین پسروی ناشی از هم‌خونی صفات رشد در گوسفندان ایران‌بلک بود. از اطلاعات شجره و رکوردهای صفات وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن شش‌ماهگی، وزن نه‌ماهگی و وزن یک‌سالگی مربوط به 5481 رأس دام که طی سال‌های 1362 تا 1390 در ایستگاه اصلاح‌نژاد عباس‌آباد مشهد جمع‌آوری شده بود استفاده شد. برای برآورد ضرایب همخونی از نرمافزار CFC و برای سایر تحلیلهای شجره از نرم‌افزار Endog (نسخه 8/4) و برای بررسی اثر هم‌خونی بر صفات رشد از نرمافزار WOMBAT استفاده شد. تعداد حیوانات بنیان‌گذار، تعداد مؤثر حیوانات بنیان‌گذار، تعداد مؤثر اجداد، تعداد مؤثر ژنوم حیوانات بنیان‌گذار، تعداد مؤثر ژنوم حیوانات غیربنیان‌گذار به‌ترتیب 167، 22، 17، 11 و 22 رأس بود. متوسط هم‌تباری، متوسط رابطه خویشاوندی و متوسط ضریب هم‌خونی به‌ترتیب 71/4، 42/9 و 80/4 درصد برآورد شد. فاصله نسل 85/4 سال و اندازه مؤثر جمعیت با استفاده از روش افزایش هم‌خونی فردی 26 رأس محاسبه شد. میانگین فاصله نسل در مسیر تولیدمثلی پدر نتاج بیشتر از مسیرهای مادر نتاج بود. همچنین نیمی از تنوع ژنتیکی جمعیت از 6 رأس از اجداد منشأ گرفته است. پسروی ناشی از هم‌خونی صفات وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن شش‌ماهگی، وزن نه‌ماهگی و وزن یک‌سالگی به ترتیب 3/10، 6/130، 8/491، 5/525 و 7/414 گرم به‌دست آمد. نتایج نشان دهنده‌ی کاهش تنوع ژنتیکی جمعیت مورد مطالعه در مقایسه با حیوانات بنیان‌گذار بود و پسروی ناشی از هم‌خونی مشاهده شده نیز تأییدکننده‌ی آن است.

کلیدواژه‌ها


Adeli Khah, M.H., Vaez Torshizi, R., Rokouei, M., & Tohidi, D. (2008). Inbreeding and its effects on production traits Iranian Zandi sheep. 3rd Congress on Animal Science, Mashhad, Iran. 3436-3440. (In Persian)
Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. Automatic Control. IEEE Transactions on, 6: 716-723.
Allendorf, F.W. (1986). Genetic drift and the loss of alleles versus heterozygosity. Zoo Biology, 5: 181-190.
Amiri Roudbar, M., Mohammadabadi, M.R., Ayatollahi Mehrgardi, A., & Abdollahi-Arpanahi, R. (2017). Estimates of variance components due to parent-of-origin effects for body weight in Iran-Black sheep. Small Ruminant Research, 149: 1-5.
Bahreini Behzadi, M.R., & Keshavarzpour, M. (2015). A study on genetic structure of Kermani sheep by using pedigree analysis in the Shahrbabak sheep breeding station. Journal of livestock Research, 3: 1-10. (In Persian)
Bahri Binabaj, F., Faraji Arough, H., Rokouei, M., Jafari, M., & Sheikhloo, M.R. (2015). Estimation of inbreeding depression on growth correlated traits in Karakul lambs. Journal of Ruminant Research, 2: 137-156. (In Persian)
Boichard, D., Maignel, L., & Verrier, E. (1997). The value of using probabilities of gene origin to measure genetic variability in a population. Genetics Selection Evolution, 29: 5–23.
Caballero, A., & Toro, M.A. (2000). Interrelations between effective population size and other pedigree tools for the management of conserved populations. Genetical Research, 75(3): 331-343. doi:10.1017/S0016672399004449
Dorostkar, M., Faraji Arough, H., Shodja, J., Rafat, S.A., Rokouei, M., & Esfandyari, H. (2012). Inbreeding and inbreeding depression in Iranian Moghani sheep breed. Journal of Agricultural Science and Technology, 14: 549-556.
Falconer, D.S., & Mackay, F.C. (1996). Introduction to Quantitative Genetics. 4th ed. Longman. Harlow. UK.
FAO. (1998). Secondary guidelines for development of national farm animal genetic resources management plans: management of small populations at risk. Food and Agriculture Organization, Rome, Italy.
Frankham, R., Ballou, J.D., & Briscoe, D.A. (2002). Introduction to Conservation Genetics. Cambridge University Press, London, 617 pp.
Gayawan, E., & Ipinyomi, R.A. (2009). A comparison of Akaike, Schwarz and r square criteria for model selection using some fertility models. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3: 3524-3530.
Ghafouri-Kesbi, F. (2010). Analysis of genetic diversity in a close population of Zandi sheep using genealogical information. Journal of Genetics, 89: 479–483.
Ghafouri-Kesbi, F. (2012). Using pedigree information to study genetic diversity and re-evaluating a selection program in an experimental flock of Afshari sheep. Archives Animal Breeding, 4: 375-384.
Gholambabaeian, M.M., Rashidi, A., Razmkabir, M., & Mirzamohammadi, E. (2012). Inbreeding coefficient estimate and its effects on pre-weaning traits in Moghani sheep. 5th Congress on Animal Science, Isfahan, Iran. 71-75. (In Persian)
Ghotbaldini, H., Mohammadabadi, M.R., Nezamabadi-pour, H., Babenko, O.I., Bushtruk, M.V. and Tkachenko, S.V., (2019). Predicting breeding value of body weight at 6-month age using Artificial Neural Networks in Kermani sheep breed. Acta Scientiarum. Animal Sciences, 41, e45282.
Goyache, F., Gutierrez, J.P., Fernandez, I., Gomez, E., Alvarez, I., Dıez, J., & Royo, L.J. (2003). Using pedigree information to monitor genetic variability of endangered populations: the Xalda sheep breed of Asturias as an example. Journal of Animal Breeding and Genetics, 120: 95–103.
Gutiérrez, J.P., Altarriba, J., Dıaz, C., Quintanilla, R., Canon, J., & Piedrafita, J. (2003). Pedigree analysis of eight Spanish beef cattle breeds. Genetics Selection Evolution, 35: 43–63.
Gutiérrez, J.P., & Goyache, F. (2005). A note on ENDOG: a computer program for analysing pedigree information. Journal of Animal Breeding and Genetics, 122: 172-176.
Gutiérrez, J.P., Marmi, J., Goyache, F., & Jordana, J. (2005). Pedigree information reveals moderate to high levels of inbreeding and a weak population structure in the endangered Catalonian donkey breed. Journal of Animal Breeding and Genetics, 122: 378-386.
Gutiérrez, J.P., Cervantes, I., & Goyache, F. (2009). Improving the estimation of realized effective population sizes in farm animals. Journal of Animal Breeding and Genetics, 126: 327–332.
Keshavarzpour, M., Bahreini Behzadi, M.R., & Muhaghegh Dolatabadi, M. (2017). Pedigree Analysis and Inbreeding Investigation in Lori-Bakhtiari Sheep. Iranian Journal of Animal Science Research, 9: 376–386. (In Persian)
Kosgey, I.S. (2004). Breeding objectives and breeding strategies for small ruminants in the tropics. Ph.D. dissertation, Wageningen University.
Lacy, R.C. (1989). Analysis of founder representation in pedigrees, founder equivalents and founder genome equivalents. Zoo Biology, 8: 111–123.
Lacy, R.C. (1995). Clarification of genetic terms and their use in the management of captive populations. Zoo Biology, 14: 565–578.
Meyer, K. (2007). WOMBAT – A tool for mixed model analyses in quantitative genetics by REML. Journal of Zheijang University - Science B, 8: 815–821.
Mirzamohammadi, E., Rashidi, A., Vatankhah, M., & Jafari, M. (2012). Evaluation of inbreeding effects on pre-weaning growth traits and lamb survival in Iran-black sheep. Animal Science Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 101: 62-70. (In Persian)
Mottaghinia, G., Farhangfar, H., Ahmadi Shahrakht, M., Shadparvar, A.A., & Jafari, M. (2012). A study on inbreeding trend and its effect on body weight traits of Iran Black sheep in AbbasAbad breeding center of Mashhad. Animal Production Research, l: 19-28. (In Persian)
Paiva, S.R., Facó, O., Faria, D.A., Lacerda, T., Barretto, G.B., Carneiro, P.L.S., Lobo, R.N.B., & McManus, C. (2011). Molecular and pedigree analysis applied to conservation of animal genetic resources: the case of Brazilian Somali hair sheep. Tropical Animal Health and Production, DOI 10.1007/s11250-011-9873-6.
Rashedi Dehsahraei, A., Fayazi, J., & Vatankhah, M. (2013). Investigating inbreeding trend and its impact on growth traits of Lori-Bakhtiari Sheep. Journal of Ruminant Research, 1: 65-78. (In Persian)
Rochambeau, H.C., Fournet-Hanocq, F., & Khang, J.V.T. (2000). Measuring and managing genetic variability in small populations. Annales de zootechnie, 49: 77-93.
Sargolzaei, M., Iwaisaki, H., & Colleau, J.J. (2006). CFC: a tool for monitoring genetic diversity. In: Proceeding of 8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, CD-ROM Communication 27–28, Belo Horizonte, Brazil, August 13–18.
Sheikhloo, M., Tahmoorespur, M., & Aslaminejad, A.A. (2012). A study of inbreeding of Baluchi sheep in Abbas Abad breeding center of Mashhad. Iranian Journal of Animal Science Research, 3: 453-458. (In Persian)
Sheikhloo, M., Tahmoorespur, M., & Aslaminejad, A.A. (2013). Study of genetic variability of breeding flock of Makooyi sheep using pedigree analysis. 1st National Conference on Livestock and Poultry Production in Northern Iran, Sari, Iran. 1116-1120. (In Persian)                        
Tahmoorespour, M., & Sheikhloo, M. (2011). Pedigree analysis of the closed nucleus of Iranian Baluchi sheep. Small Ruminant Research, 99: 1–6.
Vozzi, P.A., Marcondes, C.R., Bezerra, L.A.F., & Lobo, R.B. (2007). Pedigree analyses in the breeding program for Nellore cattle. Genetics and Molecular Research, 6: 1044-1050.