تعیین بهترین تابع توصیف کننده‌‌‌‌ی منحنی شیردهی و وراثت‌پذیری ضرایب آن در گاو نجدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایران

2 هیِت علمی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 2- استاد گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

در این تحقیق به ­منظور تعیین بهترین تابع توصیف­ کننده‌‌‌‌ی منحنی شیردهی شکم اول در گاو نجدی خوزستان از رکوردهای روزآزمون تولید شیر که طی سال‌های 1369 تا 1392 توسط ایستگاه پشتیبانی گاو نجدی شهرستان شوشتر، جمع آوری شده بود، استفاده شد. رکوردها شامل 2369 داده مربوط به 444 گاو شکم اول بودند. برای تعیین بهترین تابع؛ شش تابع گامای ناقص، ویلمینک، تابع چندجمله‌ای معکوس، تابع لگاریتمی مختلط، تابع کبی ولی دو و تابع رگرسیون چندجمله‌ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. تمام توابع با استفاده از رویه ی PROC NLIN و روش تکرار گاوس نیوتن نرم افزار SAS با رکوردهای روزآزمون تولید شیر برازش داده شدند و سپس نکویی برازش براساس معیارهای ضریب تبیینR2، ضریب تبیین تصحیح شده، میانگین مربعات خطا و ضریب آکائیک با هم مقایسه شدند. نتایج حاصل نشان داد که تابع چندجمله‌ای معکوس توصیف مناسب تری از منحنی شیردهی گاوهای نجدی ارائه داد. مقدار پارامتر‌های a، b،  cبه ­ترتیب 4841/4، 2514/0، 00273/0، و وراثت‌پذیری آنها به­ ترتیب 120/0 ± 354/0، 11/0 ± 280/0 و 155/0 ± 276/0برآورد شدند. وراثت‌پذیری­ های ضرایب منحنی شیردهی در حد متوسط می باشند. لذا انتخاب بر اساس ضرایب مذکور می تواند منجر به پیشرفت ژنتیکی شود. ضمن اینکه به ­نظر می رسد با تصحیح اثرات محیطی شناخته شده می‌توان وراثت‌پذیری صفات مزبور را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


Ali, T. E. and L. R., Schaeffer. (1987). Accounting for covariances among test day milk yields in dairy cows. Journal Dairy Science. 67: 637-644.
Ateshieh, H., Moradi Shahrbabak, M. and Moghimi Esfandabadi, A. (2004). Determining the descriptive function of lactation curve in Iranian Holstein cows, The First Congress of Animal and Aquatic Sciences, Karaj.
Aziz, M. A., O. M., El-Shafie and A. Nishida. (2006). Genetic and phenotypic parameters of total milk yield and lactation curve parameters estimated by the gamma function in Egyptian buffaloes. Livestock Research for Rural Development 18 (5):1-6.
Bakhtiari Zadeh, M.R. and Moradi ShahrBabak, M. (2010). An Estimation of the Lactation Curve Parameters through Incomplete Gamma Function and a Determination of the Genetic Relationship between these Parameters and udder Traits, in Holstein Population of Iran. Iranian Journal of Animal Science. 41 (1): 1-10
Batra, T. R., C. Y., Lin, A. J., McAllister, A. J., Lee, G. L., Roy, G. L., Veseley, J. M., Wauthy and K. A., Winter. (1987). Multi trait estimation of genetic parameters of lactation curves in Holstein heifers. Journal Dairy Science. 70: 2105–2111.
Boujenane, I. and B, Hilal. (2012). Genetic and non-genetic effects for lactation curve traits in Holstein-Friesian cows. Archiv Tierzucht. 55 (5): 450-457.
Castillo-Juarez, H., P. A., Olternacu, R. W. MC., Blake, C. E., Culloch and E. G., Cienfuegos-Rivas. (2000). Effect of herd environmental on the genetic and phenotypic relationship among milk yield, conception rate and somatic cell score in Holestein cattle. Journal of Dairy Science. 83(4): 807-814.
Druet, T., F., Jaffrezic, D., Boichard, and V., Ducrocq. (2003). Modeling Lactation Curves and Estimation of Genetic Parameters for First Lactation Test-Day Records of French Holstein Cows. Journal Dairy Science. 86:2480–2490.
Ferris, T. A., I. L., Mao and C. R., Anderson. 1985. Selecting for lactation curve and milk yield in Dairy cattle. Journal Dairy Science. 68:1438-1448.
Gebreyohannes, G., S., Koonawootrittriron, M.A. Elzo and T., Suwanasopee. (2013). Fitness of Lactation Curve Functions to Daily and Monthly Test-Day Milk Data in an Ethiopian Multi-Breed Dairy Cattle Population. Kasetsart Journal Nat Science. 47: 60 – 73.
Gradiz, L., L., Alvarado, A. K., Kahi, and H., Hirooka. (2009). Fit of Wood’s function to daily milk records and estimation of environmental and additive and non-additive genetic effects on lactation curve and lactation parameters of crossbred dual purpose cattle. Livestock Science. 124: 321–329.
Hassanpour K., Eslaminejad A. and Moradi Shahrbabak M. 2011. Study of milk production curves and milk fat percentage of Iranian Holstein cows with different lactation periods. Journal of Livestock Production. 14 (1): 31-19.
Heidari A. 2001. Study of phenotypic characteristics of Najdi cow and provide solutions to improve it. Master Thesis. Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan.
Hesami R. (1997). Study of genetic capacity of female cows for selection of productive male calves. Master Thesis. National Animal Science Research Institute.
Macciotta, N.P.P, D., Vicario, Corrado Di Mauro and A., Cappio-Borlino. (2004). A Multivariate approach to modeling shapes of Individual lactation curves in cattle. Journal Dairy Science. 87: 1092-1098.
Olori, V. E., S., Brotherstone, W.G., Hill and B. J., McGuirk. (1999). Fit of standard models of the lactation curve to weekly records of milk production of cows in a single herd. Livestock Production Science. 58:55–63.
Papajscik, I. A., and J., Bodero. 1988. Modeling lactation curves of Friesian cows in a subtropical climate. Animal Production.47: 201-207.
Rekik, B., A., Ben Gara, M., Ben Hamouda, and H., Hammami. (2003). Fitting lactation curves of dairy cattle in different types of herds in Tunisia. Livestock Production Science. 83: 309–315.
Rezazadeh Bayei, F. (1999). Estimation of genetic parameters of some economic traits of Najdi cattle. Master Thesis. Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan.
Schneeberger, M. (1981). Inheritance of lactation curve in Swiss Brown cattle. Journal Dairy Science. 64: 475–483.
Slama, H., M.E., Wells, G.D., Adams, and G.D., Morrison. (1976). Factors affecting calving interval in dairy herds. Journal Dairy Science. 59: 1334-1339.
Solkner, J., and W., Fuchs. (1987). A comparison of different measures of persistency with special respect to variation of test-day milk yields. Livestock Production Science. 26: 305-319.
Tozer, P., and R.G., Huffaker. (1999). Mathematical equations to describe lactation curves for Holstein-Friesian cows in New South Wales. Aust Journal Agriculture Research. 50:431-440.
Vargas, B., W.J., Koops, M., Herrero, and J.A.M., Van Arendonk. (2000). Modeling extended lactation of dairy cows. Journal Dairy Science. 83:1371-1380.