ارزیابی ژنتیکی پارامترهای منحنی رشد با مدل‌های مختلف غیرخطی در گوسفندان کردی شمال خراسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش ژنتیک و اصلاح نژاد، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، کرج، ایران.

2 دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه علوم دامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد؛ موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

هدف پژوهش کنونی برآورد مولفه‌های واریانس، تخمین پارامترهای ژنتیکی و همبستگی‌های اجزاء منحنی رشد با مدل‌های غیرخطی مانند برودی، گمپرتز، لجستیک و ون‌برتالانفی در گوسفند کردی بود. داده‌ها شامل 17659 رکورد وزن تولد تا یک سالگی تعداد 5074 گوسفند حاصل از 162 قوچ و 1968 میش بودند که طی سال‌های 1375 تا 1392 در ایستگاه پرورش و اصلاح‌نژاد گوسفند کردی شمال خراسان متولد شده بودند. پارامترهای منحنی‌ با استفاده از رویه غیرخطی NLIN نرم‌افزار SAS تخمین زده شدند وسپس با توجه به جنسیت حیوان به روش برازش انفرادی، مقادیر وزن بلوغ A، B ثابت انتگرال  و نرخ بلوغ K جداگانه محاسبه شد. پس از آزمودن اثرات ثابت جنس، تیپ، سال و ماه تولد و سن مادر مولفه‌های واریانس با استفاده از نرم‌افزار BLUPF90 تخمین زده شدند. وراثت‌پذیری وزن بلوغ در تمام مدل‌ها پایین بود (05/0 تا 09/0) که نشان دهنده پایین بودن سهم واریانس ژنتیکی از واریانس فنوتیپی است. لذا، برای دست‌یابی به پیشرفت ژنتیکی قابل قبول و صحت بالا، به رکوردبرداری منحنی رشد تعداد بیشتری بره به ازای هر قوچ و میش و بهبود شرایط محیطی نیاز است. با توجه به همبستگی ژنتیکی و محیطی مثبت و بالا A-B می‌توان انتظار داشت با انتخاب حیوانات با وزن تولد بالاتر و یا بهبود شرایط محیطی، وزن بلوغ بیشتری به دست آید که مستلزم بررسی تاثیر آن روی افزایش سخت‌زایی می‌باشد. همبستگی‌های ژنتیکی و فنوتیپی متوسط و منفی A-K در مدل‌ها بیانگر ارتباط منفی بین سرعت رسیدن بلوغ و وزن بلوغ است.

کلیدواژه‌ها


Abegaz S, Van Wyk JB, & Olivier JJ. (2010). Estimation of genetic and phenotypic parameters of growth curve and their relationship with early growth and productivity in Horro sheep. Archives Animal Breeding.53:85–94.
Assan, N. (2013). Bioprediction of body weight and carcass parameters from morphometric measurements in livestock and poultry. Scientific Journal of Review. 2(6) 140-150.
Aytekin, R.G., & Zulkadir U. (2013). The Determination of Growth Curve Models in Malya Sheep from Weaning to Two Years of Age. Journal of Agricultural Science. 19:71-78.
Bahreini Behzadi M.R. (2015). Comparison of different growth models and artificial neural network to fit the growth curve of Lori-Bakhtiari sheep. Journal of Ruminant Research. 3: 125-148.
Bahreini Behzadi, M.R., Aslaminejad, A.A., Sharifi, A.R. & Simianer, H. (2014). Comparison of mathematical models for describing the growth of Bluchi sheep. Journal of Agricultural Science and Technology. 16: 57- 68.
Bathaei SS, Leroy PL. (1998). Genetic and phenotypic aspects of the growth curve characteristics in Mehraban Iranian fat-tailed sheep. Small Rumin Research. 29:261–9.
Beiranvand F., Beigi Nasiri MT., Masoudi A. & Shabaninejad A. (2016). Study of Lori growth traits using nonlinear models and artificial neural network optimized by genetic algorithm. 2017. Journal of Animal Science Research. 27: 129-142.
Daskiran, I., Koncagul S., & Bingol M. (2010). Growth Characteristics of Indigenous Norduz Female and Male Lambs. Journal of Agricultural Sciences. 16:62-69.
Ghavi Hossein-Zadeh N. & Ardalan M. (2010). Estimation of genetic parameters for body weight traits and litter size of Moghani sheep, using a Bayesian approach via Gibbs sam-pling. The Journal of Agricultural Science. 148(3): 363-370.
Ghavi Hossein-Zadeh, N. (2015a). Estimation of genetic relationships between growth curve parameters in Guilan sheep. Journal of Animal Science and Technology. 57:19.
Ghavi Hossein-Zadeh, N. (2015b). Modeling the growth curve of Iranian Shall sheep using non-linear growth models. Small Ruminant Research. 130:60–66.
Ghavi Hossein-Zadeh, N. (2017). Modelling growth curve in Moghani sheep: comparison of non-linear mixed growth models and estimation of genetic relationship between growth curve parameters. The Journal of Agricultural Science. 155(7): 1150-1159.
Kheirabadi K., & Rashidi A. (2019). Modelling and genetic evaluation of Markhoz goat growth curve parameters. Small Ruminant Research. 170:43-50.
Kum. D, Karakus. K, & Ozdemir. T. (2010). The best non-linear function for body weight at early phase of Norduz female lambs. Trakia Journal of Sciences. 8(2):62-67.
Kusec, G. (2001). Growth pattern of hybrid pigs as influenced by
MHS genotype and feeding regime. Ph.D. dissertation. George Agustus University. Goettingen. Germany
Lamb, N.R., Navajas E.A., Simm G. & Bunger L. (2006). A genetic investigation of various growth models to describe growth of lambs of two contrasting breeds. Journal of Animal Science. 84(10): 2642-2654.
Misztal, I., Tsuruta Sh., Lourenco D., & Masuda Y. (2018). Manual for BLUPF90 family of programs. University of Georgia, Athens, USA.
Mohammadi, Y, Mokhtari M.S., Saghi D.A., & Shahdadi A.R. (2019). Modeling the growth curve in Kordi sheep: The comparison of non-linear models and estimation of genetic parameters for the growth curve traits. Small Ruminant Research. 177: 117-123.
Nasr J. and Dayani A. 2011. Commercial Sheep Production Manual. Noorbakhsh Publisher. Tehran. 376p. (In Persian)
Saghi D.A, Aslaminejad A, Tahmoorespur M, Farhangfar H, Nassiri M & Dashab G R. (2012). Estimation of genetic parameters for growth traits in Baluchi sheep using Gomperz growth curve function. Indian Journal of Animal Science. 82: 889-892.
Saghi, D.A., Yavari A., Mobaraki A., Davtalab A., Khosghamat S., Mohammadzadeh M. 2014. Statistics and data of Kurdish sheep breeding station. Arshadan Publisher. Tehran. (In Persian)
Tariq. M. M, Bajwa. M. A, Waheed. A, Eyduran. E, Abbas. F, Bokhari. F. A & Akbar. A. (2011). Growth curve in Mengall sheep breed of Balochistan.  Journal of Animal & Plant Sciences. 21(1): 5-7.
Ulutas, Z. (2010). The effect of birth types on growth curve parameters of Karayaka Lambs. Journal of Animal and Veterinary Advances. 9(9): 1384-1388.