اثر درون‏زادآوری بر کمیت و کیفیت شیر گاومیش‏های استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه علوم دام دانشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

با توجه به افزایش افراد جامعه و در مقابل آن نیاز انسان به مصرف پروتئین مورد نیاز بدن، بشر را به این فکر فروبرد که با اصلاح دام ­های بومی بتواند میزان پروتئین مورد نیاز جامعه را تأمین نماید. هدف این پژوهش بررسی مقدار هم­خونی و تغییرات آن در طی 3 دهه اخیر در میان جمعیت گاومیش‏ خوزستان بود. اطّلاعات شجره 21009 رأس گاومیش از 218گله جمع ‏آوری شده توسط مرکز اصلاح ‏نژاد و بهبود کشور در طی سال های1360 تا 1390 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که تعداد حیوانات هم­خون در شجره 1200رأس بود. میانگین ضریب هم­خونی کل جمعیت و جمعیت هم­خون به­ ترتیب برابر 8/0 و 77/10درصد برآورد گردید. روند تغییرات سالیانه ضریب هم­خونی 05/0 درصد و به لحاظ آماری معنی‏ دار بود(01/0>P). همچنین هم­خونی در جامعه گاومیش خوزستان اثر منفی بر کمیت و کیفیت شیر تولیدی نداشته است و با در نظر داشتن این موضوع باید با مدیریت مناسب و برنامه‏ های مطلوب می‏ توان از افزایش سریع و روبه افزایش هم­خونی جلوگیری نمود. تا از اثرات منفی هم­خونی بر روی کمیت و کیفیت شیر جلوگیری گردد.

کلیدواژه‌ها


Asadallahi, S. )2009(. Calculation of Lorestan buffalo production capacity. The Second National Conference of Iranian Buffaloes. Page 3.
Barczak, E., Wolc, A., Wójtowski, J., Slósarz, P. and Szwaczkowski, T., )2009(. Inbreeding and inbreeding depression on body weight in sheep. Journal of Animal and Feed Sciences, 18(1),. pp. 42-50.
Biffani, S., Samoré, A.B. and Canavesi, F., )2002(. Inbreeding depression for production, reproduction and functional traits in Italian Holstein cattle. Proc. World Congr. Genet. Applied to Livest. Prod., Montpellier, France,. pp. 183-186.
Croquet, C., Mayeres, P., Gillon, A., Hammami, H., Soyeurt, H., Vanderick, S. and Gengler, N., )2007(. Linear and curvilinear effects of inbreeding on production traits for Walloon Holstein cows. Journal of dairy science90(1),.pp. 465-471.
Dehghanzadeh, H., & Mirhosseini, S., & Shad Parvar, A. (2004). Study On Dna Polymorphism Of Iranian Native Chickens Population Using Rapd Markers. Pajouhesh-Va-Sazandegi, 17(1 (62 In Animal And Fisheries Sciences)), 2-9.
Farhangfar, H., & Naeemipour, Y. (2007). Estimation Of Genetic And Phenotypic Parameters For Production And Reproduction Traits In Iranian Holsteins. Water And Soil Science (Journal Of Science And Technology Of Agriculture And Natural Resources), 11(1 (B)), 431-440.
Farhangfar, H., Esfandiari, M., Arab, A.R., Naimi, H. and Rahmaninia, J. )2009(. Effect of calving age and lactation period on buffalo production in Khuzestan province. The second conference of Iranian buffalo.
Henderson, C. R. )1986(. Recent development in variance component estimation. Journal of Animal Science. 63: pp. 208-216.
Jasouri, M., Alijani, S., Pirani, N., Shoja, J., Portahmasbian, M., DaqiqKia, H., Yousefi Zanvar. A., Jafarzadeh Ghadimi, R. and Karimi, S.M. )2012(. Estimation of genetic parameters of some important economic traits in native birds of Mazandaran using Bayesian statistical method. Journal of Animal Science Research. 22(4): 163-172.
Khattab, A.S. Kawthar, A.M., )2007(. Inbreeding and it is effects on some productive and reproductive traits in a herd of Egyptian buffaloes. Ital, Journal of Animal Science.,(Suppl. 2),pp. 275-278.
Lazzari, G., Colleoni, S., Duchi, R., Galli, A., Houghton, F.D. and Galli, C., )2011(. Embryonic genotype and inbreeding affect preimplantation development in cattle. Reproduction141(5), pp.625-632.
Luo, Z., )1992(. Computing inbreeding coefficients in large populations. Genetics Selection Evolution24(4), p.305.
Maximini, L., Manrique-Gomez, A. and Fuerst-Waltl, B., )2011(. Inbreeding and its effect on performance traits in Austrian Meat Sheep. Agriculturae Conspectus Scientificus76(3), pp.213-217.
Meyer, K. and WOMBAT, A., )2009(. A program for mixed model analyses by restricted maximum likelihood. University of England.
Mirhabibi, S., Manafiazar, G., Qaravisi, S. and Mahmoodi, B., )2007(. Inbreeding and its effect on some productive traits in buffaloes of South Iran. Italian Journal of Animal Science6(sup2), pp.372-374.
Mirza Mohammadi, A., Rashidi, A. (2012). Estimation of variance (Co) components and the effect of inbreeding on the genetic trend of production traits of Holstein cows in tropical regions of Iran. Journal of Animal Sciences. 100: 45-52.
Osman, S. A. M., Ihsan, S. Masum, B. )2011(. Sustainable conservation of livestock breeds diversity for the future: Impact of globalisation of animal breeding and the loss of farm animal genetic diversity a conflict. RBI8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources Tekirdag, Turkiye. pp: 23-50.
 Pedrosa, V.B., Santana Jr, M.L., Oliveira, P.S., Eler, J.P. and Ferraz, J.B.S., )2010(. Population structure and inbreeding effects on growth traits of Santa Inês sheep in Brazil. Small Ruminant Research93(2-3), pp.135-139.
Rashedi De Sahraei, A. (2011). Estimation of genetic and phenotypic parameters related to growth and wool production traits in Lori and Bakhtiari sheep. Master Thesis. Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan. Page 48.
Rezaei, M. (2014). Study of inbreeding on production traits of Iranian buffalo population, Master Thesis in Animal Genetics and Breeding. Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan. Page 2.
Safi Jahanshahi, A., Vaez Tarshizi, R., Imam Jome Kashan, N. and Sayadnejad, M.B. (2003). Estimation of genetic parameters of milk and fat production traits of Iranian Holstein cows using different animal models. Iranian Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources. 34(1): 177-186
Sheikhlu, M., Tahmurespoor, M., and Aslaminejad, A. )2011(. Study inbreeding of Baluchi sheep in Mashhad Abbas Abad station. Journal of Animal Science. 3: pp. 453-458.
Szwaczkowski, T., Cywa-Benko, K. and Wezyk, S., )2003(. A note on inbreeding effect on productive and reproductive traits in laying hens. Animal Science Papers and Reports21(2), pp.121-129