ارزیابی اثر سطح تولید، فصل نخستین زایش و سخت‌زایی بر ماندگاری گاوهای هلشتاین ایران با رگرسیون لجستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

3 دانشیار بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

10.22034/bilj.2023.346133.1022

چکیده

این پژوهش بر پایه‌ی داده‌های زایش و طول عمر 206107 گاو از 496 گله هلشتاین ایران که نخستین زایش آن‌ها در سال‌های 1370 تا 1391 بود، انجام شد. سه معیار ماندگاری بقا تا 36، 48 و 54 ماه پس از زایش نخست در نظر گرفته شد. ارتباط بین سطح تولید، سخت‌زایی و فصل نخستین زایش و سه معیار ماندگاری با یک مدل رگرسیون لجستیک و تابع پروبیت در نرم‌افزار JMP بررسی شد. برای در نظر گرفتن اثر سطح تولید، بر اساس میانگین و واریانس تولید شیر معادل بلوغ گله-سال زایش، پنج سطح تولید در نظر گرفته شد. میانگین طول عمر 1/1294 روز و میانگین بقا تا 36، 48 و 54 ماه بعد از نخستین زایش به ترتیب 55/0، 37/0 و 22/0 بود. سخت‌زایی در زایش نخست شانس رسیدن به طول عمر تولیدی 36 ماه را بین 4 تا 14 درصد و بقا تا سنین 48 و 54 ماه پس از زایش نخست را تا 28 درصد کاهش داد (P < 0.01). سزارین، شانس بقا تا 36 و 54 ماه پس از زایش نخست را 24 تا 36 درصد کاهش داد. شانس بقا تا 36 ماه پس از زایش نخست در گاوهای خیلی پرتولید نسبت به کم‌تولید، 71 درصد بیشتر بود (P < 0.01). در خصوص بقا تا سنین 48 و 54 ماهگی نیز رابطه مشابهی با تولید شیر دوره اول مشاهده شد. فصل نخستین زایش تاثیری، بر ماندگاری نداشت. روند فنوتیپی بقا تا 36، 48 و 54 ماه پس از زایش نخست، به ترتیب 0052/0-، 0064/0- و 0087/0- برآورد شد.

کلیدواژه‌ها