بررسی چندشکلی ژن آگوتی در جمعیت اسب اصیل عرب خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد امور دام جهاد کشاورزی استان خوزستان

2 –دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-اهواز-ایران

3 –دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی -دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-اهواز-ایران

10.22034/bilj.2023.193023.1003

چکیده

چکیده
ارتباط بین رنگ اسب و برتری نژاد و خلوص نژادی، مطالعه چندشکلی ژن آگوتی را مورد توجه خاصی قرار داده است. ژن آگوتی (ASIP) نشانگر نحوه ی توزیع سیاهی در بدن است. هدف از این تحقیق، بررسی چند شکلی اگزون2 ژن آگوتی در جمعیت اسب اصیل عرب استان خوزستان می باشد. در این مطالعه خونگیری از 45 رآس اسب اصیل عرب برای تشخیص آلل های متفاوت ژن آگوتی استفاده شد که از شهرستان های شوش، دزفول، اهواز صورت گرفت. DNA از خون کامل به کمک روش استخراج نمکی انجام گرفت. واکنش زنجیره ای پلی مراز جهت تکثیر قطعه 101جفت بازی از اگزون2 ژن آگوتی با استفاده از پرایمرهای اختصاصی این ژن انجام شد. حذف 11جفت باز در اگزون 2 ژن ASIP (آگوتی سیگنالینگ پروتئین) مشاهده شد. که دلیل آن In/del (حذف و جهش) بودن ژن آگوتی است. در نهایت سه الگوی باندی AA ، Aa، aa با فراوانی 414/0 و 457/0 و127/0 مشاهده شد. فراوانی آللی A و a به ترتیب 644/0 و 356/0 است. نتایج نشان داد که این قطعه از ژن آگوتی چند شکل بوده و ژنوتیپ های AA، Aa، aa در جمعیت اثبات گردید. نتایج حاصل نشان داد که تعادل هاردی واینبرگ در جمعیت مورد مطالعه اسب های اصیل عرب وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها