برآورد افت ناشی از هم‌خونی برای صفات رشد و تولیدی در مرغ بومی با استفاده از روش تابعیت چندکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، کرج، ایران.

2 دانشیار بخش ژنتیک و اصلاح نژاد، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، کرج، ایران.

3 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

10.22034/bilj.2023.345975.1021

چکیده

هدف، برآورد ضریب هم‌خونی و تأثیر آن بر صفات اقتصادی مرغ‌های بومی ایستگاه اصلاح‌نژادی یزد به روش تابعیت چندکی بود. بدین منظور داده‌های 57400 پرنده سال‌های 1380 تا 1396 (15 نسل) استفاده شد. صفات شامل وزن یکروزگی بدن، 8 و 12 هفتگی، سن و وزن بلوغ جنسی، تعداد تخم‌مرغ (12 هفتة اول تولید)، میانگین وزن تخم‌مرغ (هفته‌های 30،28، 32) و وزن اولین تخم‌مرغ بود. ویرایش داده‌ها با نرم‌افزار Foxpro انجام و ضریب هم‌خونی با CFC برآورد شد. ضریب تابعیت هم‌خونی بر نسل با برازش رگرسیون خطی نرم‌افزار R انجام گرفت. برای بررسی تاثیر هم‌خونی روی صفات از تابعیت چندکی استفاده گردید. متغیرهای ثابت مدل شامل جنس، نوبت جوجه‌درآوری و نسل بود. ضریب هم‌خونی در تمام مدل‌ها بصورت متغیر کمکی در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل شجره نشان داد 79 درصد پرندگان ایستگاه هم‌خون و میانگین ضریب هم‌خونی جمعیت 3 درصد بود. روند تغییرات هم‌خونی با شیب 5/0 درصد در هر نسل افزایش یافت. تفاوت پسروی هم‌خونی در چندک‌های مختلف نشان داد هم‌خونی بر مقادیر مختلف توزیع مشاهدات صفات مختلف تاثیر دارد، بطوریکه در چارک‌های انتهایی (25 درصد و 75 درصد) توزیع صفت،کاهش تولید بیشتر است. برای صفات وزن بدن یکروزگی، سن بلوغ جنسی و وزن اولین تخم‌مرغ روش تابعیت چندکی به همگرایی نرسید و برآورد ضرایب تابعیت با رگرسیون خطی به ترتیب 1/0، 3/5، و 3/6 درصد بود. نتایج نشان داد که بر اساس تابعیت چندکی، اثرگذاری افزایش هم‌خونی بر قسمت‌های مختلف توزیع صفات یکسان نیست که دیدگاه بهتری از تاثیرات هم‌خونی بر صفات ارائه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها