برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت نسبت چربی به پروتئین شیر در گاوهای شیری ایران

دوره 1، شماره 1، آذر 1400، صفحه 5-21

همایون فرهنگ فر؛ مسلم باشتنی؛ مهشید محمدپناه؛ علیرضا اقبال


بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پیش از شیرگیری و بعد از شیرگیری گوسفندان لری با استفاده از مدل تک متغیره

دوره 1، شماره 1، آذر 1400، صفحه 75-88

زهرا یگانه پور؛ هدایت الله روشنفکر؛ جمال فیاضی؛ میر حسن بیرانوند؛ محمد قادرزاده


بررسی تنوع ژنتیکی شترهای بومی شمال استان کرمان با استفاده از آماره های F

دوره 1، شماره 2، دی 1400، صفحه 5-17

محمدرضا محمدآبادی؛ مهرداد قاسمی میمندی؛ مهدیه منتظری


کنکاشی تحلیلی بر ابزارها و سازوکارهای فراژنتیک: با تاکید بر اهمیت در اصلاح نژاد دام

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 5-39

زهرا بیرانوند؛ مصطفی قادری زفره ای؛ فرجاد رفیعی؛ علی جعفری؛ کیانوش زرین کاویانی؛ سعید کدخدایی؛ علی نقی کشتکاران


مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین

دوره 1، شماره 2، دی 1400، صفحه 19-29

نادر پاپی؛ ایوب عزیزی؛ رضا پسندیده؛ آذر راشدی ده‌صحرائی؛ افروز شریفی


بررسی چند شکلی ژن TGFβ3 و ارتباط آن با صفات رشد در جوجه‌ های گوشتی سویه راس

دوره 1، شماره 2، دی 1400، صفحه 31-42

حامد شریفی‌نژاد؛ محمد باقر منتظر تربتی


مقایسه‌ی برخی خصوصیات مورفومتریک لاشه در سویه‌های جوجه‌گوشتی راس و کاب

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 53-60

امل زرگانی؛ محمدباقر منتظرتربتی


آنالیز بیوانفورماتیکی و شناسایی پلی مورفیسم های جدید نوکلئوتیدی اگزون شماره ی 2 ژن Ovar MHC-DRB1 در گوسفندان نژاد بومی قزل

دوره 1، شماره 2، دی 1400، صفحه 59-72

رحمان حاجی‌علیزاده؛ سید عباس رافت؛ آرش جوانمرد؛ ابوالفضل برزگری


بررسی روند تغییرات سالانه تبارآمیزی و ارزیابی اثر آن بر صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 61-75

معصومه شایسته؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ آذر راشدی ده صحرایی


تأثیر عوامل محیطی و نوع اسپرم بر نرخ گیرایی تلیسه‌های هلشتاین

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 77-89

فریدون مهدیه بروجنی؛ نصراله پیرانی؛ حسین مهربان


مقایسه مدل‏های غیرخطی جهت برآورد فراسنجه‏های رشد و برازش منحنی رشد بز رائینی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 91-103

روزبه کوشکی؛ آرش آذرفر؛ زهرا نوربخش