تعداد مقالات: 16
1. برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت نسبت چربی به پروتئین شیر در گاوهای شیری ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-23

همایون فرهنگ فر؛ مسلم باشتنی؛ مهشید محمدپناه؛ علیرضا اقبال


2. بررسی تنوع ژنتیکی شترهای بومی شمال استان کرمان با استفاده از آماره‌های F

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-13

محمدرضا محمدآبادی؛ مهرداد قاسمی میمندی؛ مهدیه منتظری


5. مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‌‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 14-24

نادر پاپی؛ ایوب عزیزی؛ رضا پسندیده؛ آذر راشدی ده‌صحرائی؛ افروز شریفی


6. مقایسه‌ی برخی خصوصیات مورفومتریک لاشه در سویه‌های جوجه‌گوشتی راس و کاب

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 14-22

امل زرگانی؛ محمدباقر منتظرتربتی


8. بررسی چند شکلی ژن TGFβ3 و ارتباط آن با صفات رشد در جوجه‌ های گوشتی سویه راس

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 25-40

حامد شریفی‌نژاد؛ محمدباقر منتظرتربتی


9. بررسی روند تغییرات سالانه تبارآمیزی و ارزیابی اثر آن بر صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-39

معصومه شایسته؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ آذر راشدی ده صحرائی


11. تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در سنین مختلف در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از روش آماری بیزی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 41-58

الهام بهدانی؛ هدایت‌اله روشنفکر؛ آذر راشدی ده‌صحرائی


12. اثر درون‏زادآوری بر کمیت و کیفیت شیر گاومیش‏های استان خوزستان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 40-51

معصومه رضایی؛ جمال فیاضی؛ محمدتقی بیگی نصیری


13. مقایسه مدل‌های مختلف حیوانی جهت برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زندی

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 61-79

آذر راشدی ده صحرائی؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ هدایت اله روشنفکر؛ عباس مسعودی


14. آنالیز بیوانفورماتیکی و شناسایی پلی‌مورفیسم‌های جدید در اگزون شماره‌ی 2 ژن Ovar MHC-DRB1 در گوسفندان نژاد قزل

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-73

رحمان حاجی‌علیزاده؛ سید عباس رأفت؛ آرش جوانمرد؛ ابوالفضل برزگری


15. بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پیش از شیرگیری و بعد از شیرگیری گوسفندان لری با استفاده از مدل تک متغیره

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 80-95

زهرا یگانه پور؛ هدایت اله روشنفکر؛ جمال فیاضی؛ میرحسن بیرانوند؛ محمد قادرزاده


16. مقایسه توان پیش‌بینی شبکه‌ عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه جهت پیش‌بینی وزن یک‌سالگی بزهای نژاد رائینی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 74-85

سمیه رحیم‌نهال؛ جمال فیاضی؛ بیژن خلیلی مقدم؛ عباس مسعودی


شماره‌های پیشین نشریه