راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و شرایط پذیرش مقاله

  مجله اصلاح و به‌نژادی دام به صورت فصلنامه و به تعداد چهار شماره در سال، توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان منتشر می­شود. این مجله ­ی تخصصی، نتایج پژوهش­های بنیادی و تحقیقات کاربردی در زمینه ژنتیک و اصلاح نژاد دام (ژنتیک کمی، ژنتیک مولکولی, مهندسی ژنتیک، ارزیابی ژنومیک، بیوانفورماتیک، ژنتیک جمعیت و ...) را چاپ می نماید.

1- شرایط پذیرش

1-1 مقاله ای برای چاپ پذیرفته می­شود که نتایج و متن اصلی آن در هیچ‌کدام از مجلات علمی داخلی و خارجی، مجموعه مقاله های همایش­ها و نشریه های دیگر منتشر و یا همزمان برای چاپ ارسال نشده باشد.

1-2  ترتیب اسامی نگارندگان در یک  صفحه جداگانه که به امضای آنان رسیده است، با مشخص کردن مسئول مکاتبه ضمیمه شود. مسئولیت مطالب مندرج در مقاله به عهده نگارندگان آن است.

1-3  هیات تحریریه با توجه به نظر داوران محترم حق رد ، قبول و یا  ویرایش مقاله را دارد.

2-  نحوه نگارش

2-1موارد کلی

2-1-1 مقاله در کاغذ A4 و حد اکثر در 12 صفحه  به صورت دو ستونی با فاصله یک سانتی متر در بین دو ستون، فاصله سطور  15/1 و حاشیه  3 سانتیمتر از هر طرف تهیه و صرفا از طریق سامانه نشریه ارسال گردد.

2-1-2 مقاله با قلم  B-Nazanin تایپ شده و اندازه قلم به شرح زیر باشد:

برای عنوان مقاله اندازه قلم 14 (پررنگ)

برای عنوان های فرعی اندازه قلم 13 (پررنگ) و برای متن مقاله اندازه قلم 13 مورد استفاده قرار گیرد.

برای عنوان جدول ها و شکل ها اندازه قلم 11 (پررنگ) ، اسامی نویسندگان مقاله اندازه قلم 12 (پررنگ)، مرتبه علمی و محل فعالیت نویسندگان اندازه قلم 10، منابع مورد استفاده و واژه های کلیدی اندازه قلم 13،  برای کلمه ها و اعداد داخل جدول ها و شکل ها اندازه قلم 9 تا 11  و  برای پاورقی اندازه قلم 10 مورد استفاده قرار گیرد.

2-1-3 کلیه حروف و کلمه­های خارجی با قلم Times New Roman نوشته شوند.

2-1-4 هر نوع واژه خارجی در متن مقاله ، به استثنای اسامی علمی، به فارسی نوشته شده و سپس با ذکر شماره های بدون پارانتز به زیرنویس ارجاع داده ­شود. اسامی نویسندگان منابع خارجی در متن مقاله نیز به زبان فارسی و بدون زیرنویس درج گردند.

2-1-5 اسامی علمی در کل متن مقاله، با حروف ایتالیک تایپ ­شوند.

2-1-6 لازم است جدول ها و شکل ها در داخل متن مقاله و بعد از توضیحات مربوط به همان بخش درج شوند. عناوین جداول و اشکال دو زبانه (فارسی و انگلیسی) و اعداد داخل جداول انگلیسی تایپ گردد. عنوان­ جدول­ها (هم  به فارسی و هم انگلیسی) در بالا و عنوان شکل­ها (هم  به فارسی و هم انگلیسی) در زیر آنها بدون استفاده از پارانتز  و بعد از شماره مسلسل و خط تیره برای عنوان فارسی و بعد از نقطه برای عنوان انگلیسی نوشته شوند.

2-1-7 جدول­ها بدون استفاده از خط­های عمودی رسم شده و خط­های افقی نیز فقط برای جدا کردن عنوان­ها، سرتیترها و سایر موارد ضروری به کار می روند. شکل­ها نیز بدون استفاده از چارچوب و زمینه تهیه ­شوند.

2-1-8 ارجاع به جدول­ها و شکل­ها در متن مقاله بدون درج  پارانتز صورت ­گیرد.

2-1-9 زیر نویس­های خارجی با حرف بزرگ شروع ­شوند.

2-1-10 فرمول‌ها در متن مقاله شماره گذاری گردند.

2-1-11 درج منابع در متن مقاله با روش نام و سال صورت ­گیرد و مقاله های ارایه شده به مجله بر این اساس تنظیم می­شوند. در این روش سال انتشار بعد از نام خانوادگی نویسندگان در داخل پارانتز می آید. اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، ابتدا نام خانوادگی نویسنده اول و سپس عبارت "و همکاران" قید می­شود. در صورتی که منبع مورد استفاده در پایان جمله و در داخل پارانتز آورده شود. تمام منابع مندرج در متن می بایست در بخش منابع مورد استفاده نیز درج شوند.

2-1-12 برای نوشتن فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر عمل شود:

منابع فارسی به صورت فارسی و قبل از منابع انگلیسی آورده شوند. کلیه منابع به ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر تنظیم گردند.

نام خانوادگی، حروف اوّل نام (های) نویسنده (گان). سال انتشار. عنوان مقاله، نام نشریه ی ادواری.. شماره ی جلد و شماره ی نشریه، صفحات از .... تا .....

- برای نوشتن ترتیب شماره ی صفحات بایستی پیش از نقطه ی پایانی، عدد کوچک تر در سمت چپ سپس خط فاصله و پس از آن عدد بزرگ تر در سمت راست آورده شود؛ مثال:‌ 488-477.

- در نوشتن منابع بایستی بعد از هرنقطه یا ویرگول که مورد استفاده قرار می گیرد، یک فاصله (Space Bar) ایجاد شود.

- برای نوشتن منابع خارجی از فونت Times New Roman شماره ی 12 استفاده شود.

- فاصله خطوط برای نوشتن کلیه منابع 1 در نظر گرفته شود.

تبصره: شیوه ی نوشتن نام نویسندگان برای همه ی موارد ( مقاله، پایان نامه، ‌کتاب، خلاصه ی مقاله ی همایش و گزارش) یکسان می باشد.

مثال:

وطن‌خواه، م.، مرادی شهربابک، م.، نجاتی­جوارمی، ا.، میرائی‌آشتیانی، ر. و واعظ ترشیزی، ر. 1387. تعیین اهداف اصلاحی و ضرایب اقتصادی در گوسفند نژاد لری ‌بختیاری تحت سیستم روستایی، پژوهش‌های علوم دامی در پژوهش سازندگی، شماره82، صفحات 25-17.

Ceyhan, A., Sezenler, T. and Erdogan, I. 2009. Theestimation of variance components for prolificacy and growth traits of Sakız sheep. Livestock Science Journal. 122: 68–72.

2-1-12 برگ مشخصات مقاله شامل نام خانوادگی و نام نگارنده یا نگارندگان مقاله ، مرتبه علمی، محل خدمت و نشانی آنها به هر دو زبان فارسی و انگلیسی به همراه شماره تلفن همراه، و آدرس پست الکترونیکی همراه مقاله ارسالی به دفتر مجله ارسال شود. در زیر عنوان مقاله از آوردن اسامی و مشخصات نگارندگان  خودداری گردد.

2-1-13 کلمات دو سیلابی، علایم جمع، پیشوندها و پسوندها با نیم فاصله از همدیگر جدا شوند.

2-2 ترتیب  بخش­های مختلف مقاله و نحوه تدوین آنها

2-2-1 ﻋﻨﻮﺍﻥ مقاله: ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ،ﮔﻮﻳﺎ ﻭ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

2-2-2 ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ: هنگام ارسال مقاله در پایگاه نشریه، ذکر نام، مرتبه علمی و محل کار ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ مشخص نمودن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭ ﺫﻛﺮﺁﺩﺭﺱ، ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ، دور نگار ﻭ پست الکترونیکی ﺑرای ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲﺍﺳﺖ.

2-2-3 ﭼﻜﻴﺪﻩ: ﺷﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮی از تحقیق انجام شده و نتایج بدست آمده می­ باشد و نباید از ۲۵۰ ﻛﻠﻤﻪ بیشتر ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻜﻴﺪﻩ انگلیسی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ چکیده ﻓﺎﺭﺳﻲ و بعد از آن آورده شود.

2-2-4 واژه­هایﻛﻠﻴﺪﻱ: حداکثر تا 5 کلمه ﺩﺭ ذیل ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ انگلیسی ﺩﺭﺝ گردد.

2-2-5 ﻣﻘﺪﻣﻪ: بیانگر ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ و گزارش دیگر پژوهشگران است و شامل اهمیت، ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ و ﺑﺮﺭﺳﻲﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ­ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻳﺮﻣﺤﻘﻘﻴﻦ می­ باشد که به نتیجه گیری، طرح مسئله و هدف پژوهش ختم می شود.

2-2-6 ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ­: ﺷﺮﺡ ﻣﻮﺍﺩ و روش­هایی است که در انجام پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است (در موﺭﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎه­ ها، تجهیزات و مواد ﺍﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ، ﻧـﺎﻡﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ­ی ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺪﻝ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ذکرﺷﻮﺩ). شرح ﺭﻭﺵﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮﺭﻱ باشدﻛﻪ بکارگیری ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺫﻛﺮ جزئیات و ﺭﻭﺵ­ﻫﺎی رایج ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﻛﺘﻔﺎ گردد.

2-2-7 ﻧﺘﺎﻳﺞ: ﺷرح ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ از انجام ﺗﺤﻘﻴﻖ به دﺳﺖﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ متن، ﺟﺪﻭﻝ، ﺷﻜﻝ، ﻣﻨﺤﻨﻲ ­ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ­ﺷﻮﺩ (از تکرار هم زمان نتایج به صور مختلف: شکل، جدول و نمودار خودداری شود).

2-2-8  ﺑﺤﺚ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ، ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ­ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ مورد تحلیل و تفسیر قرار می­گیرد.

2-2-9 نتیجه گیری: بر اساس یافته ­های پژوهش انجام شده یک جمع بندی صورت گرفته، توصیه های علمی و کاربردی ارائه می­ گردد.

2-2-10  ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ: جهت ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎن ها ﻭﺍﻓﺮﺍﺩی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻬﻤﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ­ﺍﻧﺪ، توصیه می­ شود ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺍﺯ ﺁن ها ﻳﺎﺩ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﺷﻮﺩ.

2-2-11 زیرنویس: ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱﻛﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺘﻦ از واژه­ هایی استفاده شود که ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﺰﺍ داشته باشد، ﺩﺭ ﻣﺘﻦ  ازﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺪﻳﺲ ﺑﺎﻻ (Superscript)  اﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻭ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﻓﻬﺮﺳـﺖ منابع درج گردد.