نمایه کلیدواژه ها

ا

ب

 • برودی مقایسه مدل‏های غیرخطی جهت برآورد فراسنجه‏های رشد و برازش منحنی رشد بز رائینی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 73-87]
 • بز رائینی مقایسه توان پیش‌بینی شبکه‌ عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه جهت پیش‌بینی وزن یک‌سالگی بزهای نژاد رائینی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 79-87]
 • بز رائینی مقایسه مدل‏های غیرخطی جهت برآورد فراسنجه‏های رشد و برازش منحنی رشد بز رائینی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 73-87]

پ

ت

ج

 • جوجه ی گوشتی مقایسه‌ی برخی خصوصیات مورفومتریک لاشه در سویه‌های جوجه‌گوشتی راس و کاب [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 17-25]
 • جوجه گوشتی- چند شکلی- ژن TGFβ3 بررسی چند شکلی ژن TGFβ3 و ارتباط آن با صفات رشد در جوجه‌ های گوشتی سویه راس [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 31-44]

خ

ر

 • رشد بررسی چند شکلی ژن TGFβ3 و ارتباط آن با صفات رشد در جوجه‌ های گوشتی سویه راس [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 31-44]
 • رگرسیون خطی- میانگین حداقل مربعات- گاو هلشتاین تعیین بهترین درصد ژنی گاو هلشتاین برعملکرد صفات تولیدی گاوهای استان مرکزی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 5-15]

س

 • سویه‌های راس و کاب مقایسه‌ی برخی خصوصیات مورفومتریک لاشه در سویه‌های جوجه‌گوشتی راس و کاب [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 17-25]

ش

 • شبکه عصبی مصنوعی مقایسه توان پیش‌بینی شبکه‌ عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه جهت پیش‌بینی وزن یک‌سالگی بزهای نژاد رائینی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 79-87]

ص

گ

م

 • مدل‌های رگرسیونی مقایسه توان پیش‌بینی شبکه‌ عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه جهت پیش‌بینی وزن یک‌سالگی بزهای نژاد رائینی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 79-87]
 • مدل‏های غیرخطی مقایسه مدل‏های غیرخطی جهت برآورد فراسنجه‏های رشد و برازش منحنی رشد بز رائینی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 73-87]
 • منحنی رشد مقایسه مدل‏های غیرخطی جهت برآورد فراسنجه‏های رشد و برازش منحنی رشد بز رائینی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 73-87]