نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آماره F بررسی تنوع ژنتیکی شترهای بومی شمال استان کرمان با استفاده از آماره‌های F [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-13]
 • آنالیز بیزین تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در سنین مختلف در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از روش آماری بیزی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 41-58]

ا

 • اندازه دنبه مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‌‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 14-24]

ب

 • بز رائینی مقایسه توان پیش‌بینی شبکه‌ عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه جهت پیش‌بینی وزن یک‌سالگی بزهای نژاد رائینی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 74-85]
 • بز کرکی خراسان جنوبی تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در سنین مختلف در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از روش آماری بیزی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 41-58]

پ

ت

 • تابع کواریانس برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت نسبت چربی به پروتئین شیر در گاوهای شیری ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]
 • تعداد سلول های بدنی ارتباط بین هاپلوتیپ‌های ژن بتا 4-دیفنسین با صفات تولیدی شیر و تعداد سلول‌های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-60]
 • تمایز ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی شترهای بومی شمال استان کرمان با استفاده از آماره‌های F [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-13]

ج

 • جوجه‌ی گوشتی مقایسه‌ی برخی خصوصیات مورفومتریک لاشه در سویه‌های جوجه‌گوشتی راس و کاب [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 14-22]
 • جوجه گوشتی- چند شکلی- ژن TGFβ3 بررسی چند شکلی ژن TGFβ3 و ارتباط آن با صفات رشد در جوجه‌ های گوشتی سویه راس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 25-40]

خ

ر

 • رشد بررسی چند شکلی ژن TGFβ3 و ارتباط آن با صفات رشد در جوجه‌ های گوشتی سویه راس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 25-40]
 • رگرسیون خطی- میانگین حداقل مربعات- گاو هلشتاین تعیین بهترین درصد ژنی گاو هلشتاین برعملکرد صفات تولیدی گاوهای استان مرکزی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 1-13]
 • روند ژنتیکی و فنوتیپی تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در سنین مختلف در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از روش آماری بیزی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 41-58]
 • روند همخونی بررسی روند تغییرات سالانه تبارآمیزی و ارزیابی اثر آن بر صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 23-39]

ژ

 • ژن CTSK بررسی چند شکلی ژن CTSK و ارتباط آن با صفات لاشه و فراسنجه‏‌های خونی در گوسفندان آمیخته افشاری×برولامرینو با روش PCR-SSCP [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 24-36]
 • ژن بتا4-دیفنسین ارتباط بین هاپلوتیپ‌های ژن بتا 4-دیفنسین با صفات تولیدی شیر و تعداد سلول‌های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-60]

س

 • سویه‌های راس و کاب مقایسه‌ی برخی خصوصیات مورفومتریک لاشه در سویه‌های جوجه‌گوشتی راس و کاب [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 14-22]

ش

 • شبکه عصبی مصنوعی مقایسه توان پیش‌بینی شبکه‌ عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه جهت پیش‌بینی وزن یک‌سالگی بزهای نژاد رائینی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 74-85]
 • شتر یک کوهانه بررسی تنوع ژنتیکی شترهای بومی شمال استان کرمان با استفاده از آماره‌های F [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-13]

ص

 • صفات تولیدی شیر ارتباط بین هاپلوتیپ‌های ژن بتا 4-دیفنسین با صفات تولیدی شیر و تعداد سلول‌های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-60]
 • صفات رشد مقایسه مدل‌های مختلف حیوانی جهت برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زندی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-79]
 • صفات رشد تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در سنین مختلف در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از روش آماری بیزی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 41-58]
 • صفات رشد بررسی روند تغییرات سالانه تبارآمیزی و ارزیابی اثر آن بر صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 23-39]
 • صفات لاشه بررسی چند شکلی ژن CTSK و ارتباط آن با صفات لاشه و فراسنجه‏‌های خونی در گوسفندان آمیخته افشاری×برولامرینو با روش PCR-SSCP [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 24-36]

ع

 • عملکرد پروار مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‌‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 14-24]

ف

 • فراسنجه‏های خونی بررسی چند شکلی ژن CTSK و ارتباط آن با صفات لاشه و فراسنجه‏‌های خونی در گوسفندان آمیخته افشاری×برولامرینو با روش PCR-SSCP [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 24-36]
 • فراسنجه‌های ژنتیکی مقایسه مدل‌های مختلف حیوانی جهت برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زندی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-79]
 • فنوتیپ قوچ مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‌‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 14-24]

ک

 • کرمان بررسی تنوع ژنتیکی شترهای بومی شمال استان کرمان با استفاده از آماره‌های F [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-13]

گ

 • گاوهای شیری برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت نسبت چربی به پروتئین شیر در گاوهای شیری ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]
 • گوسفند آمیخته افشاری×برولامرینو بررسی چند شکلی ژن CTSK و ارتباط آن با صفات لاشه و فراسنجه‏‌های خونی در گوسفندان آمیخته افشاری×برولامرینو با روش PCR-SSCP [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 24-36]
 • گوسفند زندی مقایسه مدل‌های مختلف حیوانی جهت برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زندی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-79]
 • گوسفند شال مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‌‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 14-24]
 • گوسفند مغانی بررسی روند تغییرات سالانه تبارآمیزی و ارزیابی اثر آن بر صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 23-39]
 • گوسفند مغانی– ارزش اصلاحی- روند ژنتیکی- روند فنوتیپی– صفات رشد برآورد روندهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد با استفاده از بهترین مدل در گوسفندان مغانی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 37-50]

م

 • مدل روز آزمون برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت نسبت چربی به پروتئین شیر در گاوهای شیری ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]
 • مدل‌های رگرسیونی مقایسه توان پیش‌بینی شبکه‌ عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه جهت پیش‌بینی وزن یک‌سالگی بزهای نژاد رائینی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 74-85]

ن

 • نسبت چربی به پروتئین برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت نسبت چربی به پروتئین شیر در گاوهای شیری ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]
 • نشانگر ریزماهواره بررسی تنوع ژنتیکی شترهای بومی شمال استان کرمان با استفاده از آماره‌های F [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-13]

ه

 • هاپلوتیپ ارتباط بین هاپلوتیپ‌های ژن بتا 4-دیفنسین با صفات تولیدی شیر و تعداد سلول‌های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-60]