بر اساس نویسندگان

ا

ب

پ

 • پاپی، نادر [1] استادیار مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • پسندیده، رضا [1] دانش آموخته دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • پسندیده، رضا [1] دانش‌آموخته دکتری علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • پسندیده، مجید [1] دانش آموخته دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ج

 • جوانمرد، آرش [1] استادیار ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی

ح

 • حاجی‌علیزاده، رحمان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی

خ

ر

ز

 • زرگانی، امل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نژاد دام، دانشگاه بیرجند

ش

 • شایسته، معصومه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نژاد دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • شریفی، افروز [1] دانش‌آموخته‌ دکتری علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • شریفی‌نژاد، حامد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

ع

ف

 • فیاضی، جمال [1] دانشیار ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • فیاضی، جمال [1] دانشیار گروه ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • فیاضی، جمال [1] هیِت علمی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • فرهنگ فر، همایون [1] استاد گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند

ق

ک

 • کاوسی، عاطفه [1] دانش آموخته گروه علوم دامی پردیس علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

م

ه

ی

 • یگانه پور، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان