اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر هدایت اله روشنفکر

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

roshanfekr_hdyahoo.com

سردبیر

دکتر مرتضی مموئی

فیزیولوژی دام استاد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

mamouei_myahoo.com

مدیر داخلی

دکتر مرتضی چاجی

غذا و تغذیه دام استاد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

faculty.asnrukh.ac.ir/chaji/fa
chajiasnrukh.ac.ir
06136522438
https://orcid.org/00

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدتقی بیگی‌نصیری

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

mt_nassiriyahoo.com

دکتر مجتبی طهمورث‌پور

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

m_tahmoorespuryahoo.com

دکتر جمال فیاضی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

j_fayaziyahoo.com

دکتر عباسعلی ناصریان

تغذیه دام استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

naserianum.ac.ir

دکتر احمد زارع شحنه

فیزیولوژی دام استاد- گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

azarehut.ac.ir

دکتر نعیم عرفانی مجد

علوم تشریحی-بافت شناسی استاد، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

naeemalboyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر نفیسه رنگزن

شیمی و آلودگی خاک استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

nafas023yahoo.com
+986136522944

صفحه آرا

سارا موسویان

علوم و صنایع غذایی کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی

sara.moosaviangmail.com