نمایه نویسندگان

ا

 • اسکندری نسب، مرادپاشا برآورد روندهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد با استفاده از بهترین مدل در گوسفندان مغانی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 37-50]
 • اقبال، علیرضا برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت نسبت چربی به پروتئین شیر در گاوهای شیری ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]

ب

 • باشتنی، مسلم برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت نسبت چربی به پروتئین شیر در گاوهای شیری ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]
 • بیرانوند، میرحسن بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پیش از شیرگیری و بعد از شیرگیری گوسفندان لری با استفاده از مدل تک متغیره [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 80-95]
 • برزگری، ابوالفضل آنالیز بیوانفورماتیکی و شناسایی پلی‌مورفیسم‌های جدید در اگزون شماره‌ی 2 ژن Ovar MHC-DRB1 در گوسفندان نژاد قزل [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 59-73]
 • بیگی نصیری، محمدتقی مقایسه مدل‌های مختلف حیوانی جهت برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زندی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-79]
 • بیگی نصیری، محمدتقی بررسی روند تغییرات سالانه تبارآمیزی و ارزیابی اثر آن بر صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 23-39]
 • بیگی نصیری، محمدتقی اثر درون‏زادآوری بر کمیت و کیفیت شیر گاومیش‏های استان خوزستان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 40-51]
 • بهدانی، الهام تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در سنین مختلف در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از روش آماری بیزی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 41-58]

پ

 • پاپی، نادر مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‌‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 14-24]
 • پسندیده، رضا بررسی چند شکلی ژن CTSK و ارتباط آن با صفات لاشه و فراسنجه‏‌های خونی در گوسفندان آمیخته افشاری×برولامرینو با روش PCR-SSCP [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 24-36]
 • پسندیده، رضا مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‌‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 14-24]
 • پسندیده، مجید بررسی چند شکلی ژن CTSK و ارتباط آن با صفات لاشه و فراسنجه‏‌های خونی در گوسفندان آمیخته افشاری×برولامرینو با روش PCR-SSCP [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 24-36]

ج

 • جوانمرد، آرش آنالیز بیوانفورماتیکی و شناسایی پلی‌مورفیسم‌های جدید در اگزون شماره‌ی 2 ژن Ovar MHC-DRB1 در گوسفندان نژاد قزل [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 59-73]

ح

 • حاجی‌علیزاده، رحمان آنالیز بیوانفورماتیکی و شناسایی پلی‌مورفیسم‌های جدید در اگزون شماره‌ی 2 ژن Ovar MHC-DRB1 در گوسفندان نژاد قزل [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 59-73]

خ

 • خلیلی مقدم، بیژن مقایسه توان پیش‌بینی شبکه‌ عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه جهت پیش‌بینی وزن یک‌سالگی بزهای نژاد رائینی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 74-85]

ر

 • راشدی ده صحرائی، آذر مقایسه مدل‌های مختلف حیوانی جهت برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زندی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-79]
 • راشدی ده صحرائی، آذر بررسی روند تغییرات سالانه تبارآمیزی و ارزیابی اثر آن بر صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 23-39]
 • راشدی ده‌صحرائی، آذر مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‌‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 14-24]
 • راشدی ده‌صحرائی، آذر تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در سنین مختلف در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از روش آماری بیزی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 41-58]
 • رأفت، سید عباس آنالیز بیوانفورماتیکی و شناسایی پلی‌مورفیسم‌های جدید در اگزون شماره‌ی 2 ژن Ovar MHC-DRB1 در گوسفندان نژاد قزل [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 59-73]
 • رحیمی رضایی، اعظم ارتباط بین هاپلوتیپ‌های ژن بتا 4-دیفنسین با صفات تولیدی شیر و تعداد سلول‌های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-60]
 • رحیم‌نهال، سمیه مقایسه توان پیش‌بینی شبکه‌ عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه جهت پیش‌بینی وزن یک‌سالگی بزهای نژاد رائینی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 74-85]
 • رضایی، مریم برآورد روندهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد با استفاده از بهترین مدل در گوسفندان مغانی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 37-50]
 • رضایی، معصومه اثر درون‏زادآوری بر کمیت و کیفیت شیر گاومیش‏های استان خوزستان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 40-51]
 • روشنفکر، هدایت اله مقایسه مدل‌های مختلف حیوانی جهت برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زندی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-79]
 • روشنفکر، هدایت اله بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پیش از شیرگیری و بعد از شیرگیری گوسفندان لری با استفاده از مدل تک متغیره [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 80-95]
 • روشنفکر، هدایت‌اله تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در سنین مختلف در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از روش آماری بیزی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 41-58]

ز

 • زرگانی، امل مقایسه‌ی برخی خصوصیات مورفومتریک لاشه در سویه‌های جوجه‌گوشتی راس و کاب [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 14-22]

ش

 • شایسته، معصومه بررسی روند تغییرات سالانه تبارآمیزی و ارزیابی اثر آن بر صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 23-39]
 • شریفی، افروز مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‌‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 14-24]
 • شریفی‌نژاد، حامد بررسی چند شکلی ژن TGFβ3 و ارتباط آن با صفات رشد در جوجه‌ های گوشتی سویه راس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 25-40]

ع

 • عزیزی، ایوب مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‌‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 14-24]

ف

 • فیاضی، جمال بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پیش از شیرگیری و بعد از شیرگیری گوسفندان لری با استفاده از مدل تک متغیره [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 80-95]
 • فیاضی، جمال مقایسه توان پیش‌بینی شبکه‌ عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه جهت پیش‌بینی وزن یک‌سالگی بزهای نژاد رائینی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 74-85]
 • فیاضی، جمال اثر درون‏زادآوری بر کمیت و کیفیت شیر گاومیش‏های استان خوزستان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 40-51]
 • فرهنگ فر، همایون برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت نسبت چربی به پروتئین شیر در گاوهای شیری ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]

ق

 • قادرزاده، محمد بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پیش از شیرگیری و بعد از شیرگیری گوسفندان لری با استفاده از مدل تک متغیره [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 80-95]
 • قاسمی میمندی، مهرداد بررسی تنوع ژنتیکی شترهای بومی شمال استان کرمان با استفاده از آماره‌های F [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-13]

ک

 • کاوسی، عاطفه تعیین بهترین درصد ژنی گاو هلشتاین برعملکرد صفات تولیدی گاوهای استان مرکزی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 1-13]

م

 • محقق دولت آبادی، مصطفی ارتباط بین هاپلوتیپ‌های ژن بتا 4-دیفنسین با صفات تولیدی شیر و تعداد سلول‌های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-60]
 • محمدی، لیلا بررسی چند شکلی ژن CTSK و ارتباط آن با صفات لاشه و فراسنجه‏‌های خونی در گوسفندان آمیخته افشاری×برولامرینو با روش PCR-SSCP [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 24-36]
 • محمدآبادی، محمدرضا بررسی تنوع ژنتیکی شترهای بومی شمال استان کرمان با استفاده از آماره‌های F [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-13]
 • محمدپناه، مهشید برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت نسبت چربی به پروتئین شیر در گاوهای شیری ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]
 • مسعودی، عباس مقایسه مدل‌های مختلف حیوانی جهت برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زندی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-79]
 • مسعودی، عباس مقایسه توان پیش‌بینی شبکه‌ عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه جهت پیش‌بینی وزن یک‌سالگی بزهای نژاد رائینی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 74-85]
 • منتظری، مهدیه بررسی تنوع ژنتیکی شترهای بومی شمال استان کرمان با استفاده از آماره‌های F [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-13]
 • منتظرتربتی، محمدباقر بررسی چند شکلی ژن TGFβ3 و ارتباط آن با صفات رشد در جوجه‌ های گوشتی سویه راس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 25-40]
 • منتظرتربتی، محمدباقر مقایسه‌ی برخی خصوصیات مورفومتریک لاشه در سویه‌های جوجه‌گوشتی راس و کاب [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 14-22]

ه

 • هرکی نژاد، محمد طاهر بررسی چند شکلی ژن CTSK و ارتباط آن با صفات لاشه و فراسنجه‏‌های خونی در گوسفندان آمیخته افشاری×برولامرینو با روش PCR-SSCP [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 24-36]

ی

 • یگانه پور، زهرا بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پیش از شیرگیری و بعد از شیرگیری گوسفندان لری با استفاده از مدل تک متغیره [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 80-95]