مقایسه‌ی برخی خصوصیات مورفومتریک لاشه در سویه‌های جوجه‌گوشتی راس و کاب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نژاد دام، دانشگاه بیرجند

2 2- استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند

چکیده

          دو سویه­ی راس و کاب از جمله جوجه­های گوشتی به شمار می­روند که ضریب تبدیل مطلوب، آن­ها را به عنوان یکی از مناسب­ترین مرغان گوشتی مبدل کرده است. در این آزمایش به منظور بررسی خصوصیات مورفومتریک نمونه­گیری از 134 جوجه­ی گوشتی در استان خراسان جنوبی جهت مقایسه­ی آماری 13 پارامتر لاشه (وزن زنده، وزن لاشه بدون پر، وزن سینه، وزن ران، پشت+گردن، بال، کبد، قلب، بورس­فابرسیوس، طحال، پانکراس، پیش معده+سنگدان، چربی محوطه بطنی) انجام شد و تحلیل آماری داده­ها نشان داد، خصوصیت (وزن زنده، وزن لاشه­ی بدون پر، وزن سینه، وزن ران، پشت+گردن، بال، بورس، طحال، پانکراس، پیش­معده+سنگدان و چربی محوطه­ی بطنی) در دو سویه­ی راس و کاب با یک­دیگر تفاوت معنی­دار آماری دارند (P<0.01). وزن کبد در این دو سویه تفاوت معنی­دار آماری قابل توجهی را نشان نداد. میانگین وزن اندام­های خوراکی نشان داد، راندمان تولید گوشت و مطلوبیت سویه­ی راس در مقایسه با سویه­ی کاب بالاتر است.

کلیدواژه‌ها