بررسی چند شکلی ژن TGFβ3 و ارتباط آن با صفات رشد در جوجه‌ های گوشتی سویه راس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

2 استادیار علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده

در این تحقیق به منظور شناسایی چند شکلی­های قسمتی از ژن فاکتور موثر بر رشد بتا-3 (TGFβ3) در جوجه های گوشتی سویه راس با استفاده از تکنیک واکنش های زنجیره ای پلیمراز و روش آرایش فرم فضایی رشته­های منفرد (PCR-SSCP) انجام شد. به این منظور به طور تصادفی از تعداد 200 قطعه جوجه خونگیری به عمل آمد، و سپس DNA ژنومی آنها استخراج گردید. برای تعیین کیفیت DNA های استخراجی از ژل آگارز 1%  استفاده شد. سپس با استفاده از یک جفت پرایمر اختصاصی طی واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) قطعه ای از ژن به اندازه 294 جفت باز از ناحیه قسمتی از اینترون چهار و کل اگزون پنجم این ژن تکثیر گردید، و در نهایت برای مشخص شدن باندها از ژل آکریلامید و رنگ آمیزی به روش نیترات نقره استفاده شد. تجزیه و تحلیل الگوهای باندی منجر به شناسایی سه الگو باندی AA، AB و BB  شد، که فراوانی آنها به ترتیب برابر با 52/0، 42/0 و 06/0 بدست آمد. و دو آلل A و B با فراوانی 73/0 و 27/0 در جمعیت مورد مطالعه شناسایی شد. شاخص شانون و تعداد آلل موثر برای این جایگاه از ژن TGFβ3 به ترتیب 5833/0 و 6507/1 بدست آمد. برای تایید نتایج حاصل از PCR-SSCP برخی نمونه ها از هر ژنوتیپ تعیین توالی مستقیم شدند. مقایسه میانگین حداقل مربعات ژنوتیپ های مختلف نشان داد که چندشکلی ژن TGFβ3 با صفات درصد وزن ران و درصد وزن لاشه ارتباط معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها