مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‌‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه لرستان

3 دانش‌آموخته دکتری علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

4 دانش‌آموخته‌ دکتری علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی عملکرد رشد، ابعاد دنبه و اندازه بدن بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‏های غیر خویشاوندی در منطقه قزوین بود. تعداد 200 رأس شیشک ماده 18 ماهه از یک گله 1000 رأسی انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 100 رأسی تقسیم شدند. گروه اول (شاهد) با قوچ­های موجود در همان گله و گروه دوم (آزمایشی) با قوچ‌هایی از گله­ دیگر آمیزش داده شدند. پس از زایش، از هرگروه 10 رأس بره­ نر برای اندازه‌گیری پارامترهای ابعاد بدن و دنبه به طور تصادفی انتخاب گردید. نتایج نشان داد که میانگین محیط گردن، محیط بالای دنبه و طول وسط دنبه در گروه آزمایشی به­طور معنی­داری بیشتر از گروه شاهد بود (05/0P<). اثر قوچ بر میانگین وزن تولد، وزن‌های دو، چهار، شش و هشت ماهگی، افزایش وزن نهایی، ارتفاع جدوگاه، طول بدن، دورسینه، عرض کپل، طول مورب، ابعاد دنبه شامل طول در قسمت راست، چپ و شکاف، عرض در قسمت وسط و بالا، محیط در قسمت بالا، وسط و پایین، ضخامت در قسمت بالا، وسط و پایین و وزن دنبه، از لحاظ آماری معنی­دار نبود (05/0<P). به طور­کلی می­توان بیان نمود که استفاده از قوچ‌های گله­های دیگر تأثیری بر عملکرد بره­های حاصل نداشت.

کلیدواژه‌ها