بررسی چند شکلی ژن CTSK و ارتباط آن با صفات لاشه و فراسنجه‏‌های خونی در گوسفندان آمیخته افشاری×برولامرینو با روش PCR-SSCP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 دانش آموخته دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

4 دانش آموخته دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

به منظور بررسی ارتباط بین چندشکلی در اگزون 6 ژن CTSK با صفات لاشه و فراسنجه‏های خونی در گوسفندان آمیخته افشاری×برولامرینو، از 97 رأس گوسفند نر این نژاد از ایستگاه دامپروری دانشگاه زنجان خونگیری انجام گرفت. DNA ژنومی با روش فنل-کلروفورم استخراج و سپس یک قطعه 500 جفت بازی از این ژن توسط واکنش زنجیره‏ای پلیمراز (PCR) تکثیر شد. الگوهای باندی این ژن برای تمام حیوانات با استفاده از روشSSCP -PCR شناسایی و سپس توالی‏یابی شدند. برای این ژن در ناحیه مورد مطالعه دو الگوی باندی GG و GA با فراوانی به ترتیب 74/0 و 26/0 مشاهده شد. آزمون مربع‏ کای نشان داد که جمعیت مورد مطالعه در تعادل هاردی-واینبرگ قرار نداشت. الگوی‏ GG به طور معنی‏داری با افزایش صفات وزن دنبه، ضخامت و سطح مقطع عضله و کاهش کلسترول و VLDL ارتباط داشت. با این حال، برای استفاده از این جایگاه ژنی در برنامه‏های اصلاح نژادی بر مبنای انتخاب به کمک نشانگر، به تحقیقات بیشتر با اندازه نمونه‏ بزرگتر در آینده نیاز است.

کلیدواژه‌ها