بررسی بیان ژن IGF2 در بافت‌های عضلانی و چربی پشت کمر گوسفند کرمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

2 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشیار، بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

5 دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.22034/bilj.2024.433252.1042

چکیده

فاکتور رشد شبه انسولین 2 (IGF2) یک شریک پپتیدی بسیار حفاظت‌شده پروتئین‌های سیگنال‌دهنده انسولین/IGF است که عمدتاً با اتصال به گیرنده انسولین (IR) و گیرنده فاکتور رشد شبه انسولین 1 (IGF1R) در تکثیر، رشد و بقای سلولی نقش دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی بیان ژن IGF2 در بافت‌های عضله راسته، عضله سر‌دست، عضله ران و چربی پشت کمر گوسفند کرمانی بود. پس از کشتار، نمونه‌های بافتی از 3 راس بره 6 ماهه نر گوسفند کرمانی برداشت شد. سپس RNA کل استخراج و پس از بررسی کیفیت و کمیت آن، ساخت cDNA انجام شد. از واکنش Real Time PCR برای بررسی بیان نسبی ژن‌های IGF2 و B-actin (ژن کنترل داخلی) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از Real Time PCR و محاسبه مقدار تغییرات بیان ژن، از نرم‌افزار Prism و Rotor-Gene سری Q استفاده شد. نتایج منحنی‌های Real Time PCR نشان داد که ژن IGF2 در تمام بافت‌های عضلانی و چربی پشت کمر گوسفند کرمانی بیان شد. بیشترین افزایش بیان ژن IGF2 مربوط به بافت عضله راسته (307/9) و سپس بافت عضله ران (569/4) بود. کمترین میزان بیان مربوط به بافت چربی پشت کمر (124/1) بود. اختلاف معنی‌دار بین بافت عضله راسته با عضله سر‌دست، چربی پشت کمر و عضله ران مشاهده شد (01/0>P). شناسایی ژن‌هایی که مرتبط با صفات رشد هستند و تولید گوشت را بهبود می‌بخشند، مانند ژن IGF2 برای تولید دام‌های با کیفیت بالاتر ضروری می‌باشد. این مطالعه درک بهتری از بیان ژن IGF2 در بافت‌های عضلانی و چربی پشت کمرگوسفند کرمانی ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها