نویسنده = هدایت الله روشنفکر
بررسی چندشکلی ژن آگوتی در جمعیت اسب اصیل عرب خوزستان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 91-98

انتظار غزی؛ هدایت الله روشنفکر؛ خلیل میرزاده


بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پیش از شیرگیری و بعد از شیرگیری گوسفندان لری با استفاده از مدل تک متغیره

دوره 1، شماره 1، آذر 1400، صفحه 75-88

زهرا یگانه پور؛ هدایت الله روشنفکر؛ جمال فیاضی؛ میر حسن بیرانوند؛ محمد قادرزاده