بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پیش از شیرگیری و بعد از شیرگیری گوسفندان لری با استفاده از مدل تک متغیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 استاد گروه ژنتیک و اصلاح نژاد دام ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، خوزستان، ایران

3 استاد گروه ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، خوزستان، ایران

4 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم‌آباد، لرستان، ایران

5 دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران، ایران.

چکیده

داده‌های مورد استفاده در پژوهش حاضر مربوط به صفات رشد گوسفندان لری می‌باشد که طی سال‌های 1380 تا 1389 توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان جمع آوری شد. صفات رشد شامل وزن بدن در سنین مختلف (تولد، سه‌ماهگی، شش‌ماهگی و نه‌ماهگی) بودند. میانگین وزن گوسفند لری در بدو تولد (kg)49/3 و در وزن نه‌ماهگی(kg)79/29 بود. جهت تعیین عوامل محیطی مؤثر بر این صفات از نرم افزار آماریSAS 9.1 و جهت برآورد پارامتر­‌های ژنتیکی با 6 مدل مختلف در قالب مدل حیوانی با تجزیه تک صفتی و با روش REML با استفاده از نرم افزار WOMBAT استفاده شد. عوامل محیطی شامل سال ‌تولد، جنس‌ بره، تیپ ‌تولد و سن مادر هنگام زایش بودند که اثر سال‌ تولد و سن مادر در هنگام زایش، بر کلیه صفات معنی­‌دار بود (0001/0>P). اثر تیپ‌‌ تولد ‌بره و جنس ‌بره بر همه صفات به غیر از وزن نه‌ماهگی معنی‌دار بود (0001/0>P). وراثت‌پذیری مستقیم با مناسب‌ترین مدل برازش شده برای صفات وزن ‌تولد، وزن ‌شیرگیری، وزن شش ‌ماهگی و وزن نه‌ماهگی به ترتیب 34/0، 01/0، 16/0، 10/0 و وراثت‌پذیری مادری برای صفات مزبور به ترتیب 16/0، 03/0، 05/0، 06/0 برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها