بررسی اثر وراثت سیتوپلاسمی بر صفات رشد در گوسفند عربی با استفاده از روش بیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 2- استاد گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 علوم دامی-دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

4 هیِت علمی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

10.22034/bilj.2023.247001.1006

چکیده

در این تحقیق، به منظور بررسی اثر توارث سیتوپلاسمی برصفات رشد، از تعداد کل 19717 رکورد مربوط به گوسفندان عربی استفاده گردید. با دنبال کردن لاین‌های سیتوپلاسمی از نتاج به والد مبنا، منابع اولیه سیتوپلاسمی مشخص شد. نرم افزار آماری SAS جهت تعیین عوامل محیطی مؤثر بر این صفات و از نرم افزارMTGSAM جهت برآورد پارامترهای ژنتیکی، با روش آماری بیزی مورد استفاده قرار گرفت. اثرات ثابت شامل جنس ، تیپ تولد ، سن مادر و سال تولد در سطح (0۱/0p <) معنی دار به دست آمد. در روش آمار بیزی براساس کمترین میزان معیار آکائیک بهترین مدل ها برای صفات وزن تولد، سه ماهگی، شش ماهگی، نه ماهگی و یکسالگی به ترتیب مدل های 5 ، 5 ، 3 ، 4 ، 3 بودند. مقدار توارث سیتوپلاسمی به دست آمده برای وزن تولد، سه ماهگی به ترتیب برابر با 0۲/ 0و 0۳/0 و برای وزن شش ماهگی، نه ماهگی و یکسالگی توارث سیتوپلاسمی مشاهده نشد. همچنین مقدار واریانس سیتوپلاسمی مشاهده شده برای وزن تولد و وزن سه ماهگی در گوسفندان عربی به ترتیب برابر با 0۰۴/0 و ۴۱/0 و برای وزن شش ماهگی تا یکسالگی واریانس سیتوپلاسمی مشاهده نگردید. به طور کلی اگرچه برای صفت وزن سهم اثر توارث سیتوپلاسمی کم بود اما منظور نمودن اثرات مادری و اثر توارث سیتوپلاسمی باعث برآورد دقیق‌تری از پارامترهای ژنتیکی صفات رشد بدن در تمام سنین خواهد شد.

کلیدواژه‌ها