مطالعه پویش کل ژنومی برای شناسایی ژن‌های کاندیدا و مسیرهای زیستی مرتبط با تولید و ترکیبات شیر گوسفند وال دل بلیک بر پایه آنالیز غنی‌سازی مجموعه‌های ژنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک،ایران

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک-ایران

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک

4 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک-ایران

10.22034/bilj.2024.423675.1035

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعه پویش کل ژنوم بر مبنای تجزیه و تحلیل غنی‌سازی مجموعه ژنی جهت شناسایی جایگاه‌های ژنی و مسیرهای بیوشمیایی مؤثر بر صفات مرتبط با تولید شیر و امتیاز سلول‌های بدنی در گوسفند نژاد وال دل بلیک بود. اطلاعات ژنوتیپی 476 رأس گوسفند این نژاد به همراه رکوردهای فنوتیپی مرتبط با صفات تولیدی شامل تولید شیر و ترکیبات شیر در برنامه PLINK نسخه (90/1) ارزیابی شد. پس از انجام کنترل کیفیت، نهایتا 42285 نشانگر SNP در 426 حیوان برای آنالیزهای نهایی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آنالیز پویش ژنومی به ترتیب 1830، 1577، 2186، 793، 710 و 1063 نشانگر SNP با صفات تولید شیر، مقدار و درصد چربی، مقدار و درصد پروتئین شیر و نهایتاً امتیاز سلولهای بدنی در گوسفند وال دل بلیک در ارتباط می‌باشد (P-value ≤ 0.05). نتایج آنالیز بر پایه غنی‌سازی مجموعه-های ژنی منجر به شناسایی مسیرهای (ژن کاندیدای) فسفوریلاسیون چربی (ژن کاندیدای TTC7B)، جابجایی لیپوپروتئین (ژن ZDHHC17)، تنظیم انتقال یون کلسیم (ژن ATP2B2) و مسیر فرآوری هورمون پپتید (ژن PCSK6) در ارتباط با تولید شیر، مسیر تنظیم فرایندهای متابولیکی اسید چرب (ژن IRS1 و SLC45A3) مرتبط با چربی شیر، مسیر انتقال سیگنال توسط فسفوریلاسیون پروتئین (ژن ERCC6) و مسیر فرایند متابولیکی اسید آمینه‌های گوگرد‌دار (ژن NOX4) در ارتباط با پروتئین شیر و نهایتاً مسیر‌های تنظیم مثبت پاسخ به محرک‌های بیوتیک (ژن PRKCA)، مسیر پاسخ به محرک‌های خارجی (ژن CACNA2D1)، تنظیم پاسخ به استرس (ژن‌های EGFR و HSP90B1) و مسیر پاسخ به عفونت‌های باکتریایی(ژن کاندید ANXA3) در ارتباط با امتیاز سلو‌های بدنی شیر شد. .

کلیدواژه‌ها