بررسی اثر آمیخته‌گری بر بیان ژن کالپاستاتین در گوسفند عربی و دورگه عربی × رومانوف با استفاده از Real Time PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیِت علمی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 دانشگاه

10.22034/bilj.2023.260472.1007

چکیده

در گوسفند و بز، آزمایشات آمیخته‌گری متعددی انجام شده است. این تحقیقات عمدتا بر روی صفات تولید بره یا تولید گوشت بوده است. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه بیان ژن کالپاستاتین در بره‌های نژاد خالص عربی و آمیخته‌های آن با رومانوف بود. در این مطالعه از 16 راس بره عربی و دورگه در قالب طرح کاملا تصادفی با دو تیمار و هشت تکرار استفاده شد. میش‌های همسن با استفاده از روش لاپاراسکوپی با اسپرم قوچ رومانوف پس از همزمان سازی فحلی تلقیح مصنوعی شدند. بره‌ها پس از تولد در شرایط یکسان پرورش داده شدند و در سن شش ماهگی کشتار شدند. بلافاصله پس از کشتار، نمونه-گیری از قسمت ماهیچه لانگیسموس لومبروم از سمت راست دام انجام شد. پس از استخراج RNA کل، کیفیت و کمیت آن بررسی شد و برای تولید cDNA مورد استفاده قرار گرفت. ژن گلیسر آلدئید 3 فسفات دهیدروژناز به عنوان ژن خانه‌دار جهت نرمال نمودن داده‌ها استفاده شد. در نهایت بیان ژن کالپاستاتین به کمک Real-time qPCR ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های بیان ژن از نرم افزار SAS و REST استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بیش‌ترین سطح بیان مربوط به گروه آمیخته عربی × رومانوف بوده است. میزان بیان ژن کالپاستاتین در بره‌های آمیخته 3/1 برابر بیش‌تر از نژاد عربی بود (05/0˂P). این نتایج می‌تواند تایید کننده این امر باشد که آمیخته‌گری می‌تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد ژن کالپاستاتین نسبت به گروه خالص داشته باشد. مطالعات بیش‌تری باید انجام شود تا نقش کالپاستاتین در فیزیولوژی ماهیچه مشخص شود.

کلیدواژه‌ها