مدل‌سازی و ارزیابی ژنتیکی متغیّر پنهان رشد در گوسفند کرمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جیرفت

2 گروه علوم دامی دانشگاه جیرفت

3 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، کرمان، ایران

10.22034/bilj.2023.411093.1032

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی متغیّر پنهان رشد در گوسفند کرمانی، ارزیابی مدل اندازه‌گیری توصیف کننده این متغیّر و نیز ارزیابی ژنتیکی آن با استفاده از اطلاعات شجره‌ و رکوردهای جمع آوری شده طی سال‌های 1372 تا 1392 در ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند کرمانی، واقع در شهرستان شهربابک، استان کرمان انجام شد. از داده‌های صفات وزن‌های تولّد، شیرگیری، شش ماهگی، نه ماهگی و دوازده ماهگی برای تشکیل یک متغیّر پنهان به نام رشد استفاده شد. مدل اندازه گیری به کار رفته برای تشکیل متغیّر پنهان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تائیدی اجرا شد و با به کارگیری معیارهای آماری نکویی برازش شامل جذر استاندارد شده میانگین مربعّات باقی مانده (RMSEA) شاخص تاکر-لوئیس (TLI) و شاخص برازش مقایسه‌ای (CFI) ارزیابی شد. مقادیر RMSEA، TLI و CFI به ترتیب 05/0، 99/0 و 99/0 به دست آمدند که نشان دهنده کفایت سازه ایجاد شده برای سنجش متغیّر پنهان رشد در گوسفند کرمانی است. وراثت پذیری متغیّر پنهان رشد 34/0 برآورد شد. همبستگی‌های ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی رشد با صفات وزن بدن مقادیر مثبتی برآورد شدند. به علاوه، همبستگی‌های رتبه‌ای اسپیرمن بین ارزش‌های اصلاحی متغیّر پنهان رشد با صفات وزن بدن گوسفند کرمانی مقادیر مثبت و بالایی بودند که نشان می دهد انتخاب افراد برتر برای متغیّر پنهان رشد، می تواند سبب انتخاب افراد برتر برای صفات وزن بدن (به جز وزن تولّد) شود.

کلیدواژه‌ها