مقایسه روش های پیش پردازش داده های بیان ژن در ریزآرایه های افی متریکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

10.22034/bilj.2023.377722.1026

چکیده

امروزه، فنآوری ریزآرایه، روشى قدرتمند برای اندازه‌گیری هم‌زمان الگوهای بیان ژن، شمار زیادی از ژنها است. پیش از آنالیز، داده‌های ریزآرایه، باید پیش‌پردازش شوند تا، با حذف بسیاری از منابع تغییرات، نتایج آنالیز داده‌ها صحت لازم را داشته باشند. بدین منظور، فرآیند پیش‌پردازش چند گامه شامل: تصحیح پس‌زمینه، نرمال‌سازی، و چکیده‌سازی دارد که هر کدام به چندین روش انجام می‌شوند. هدف این پژوهش، مقایسه‌ی اثر روش‌های متفاوت پیش‌پردازش بر نتایج آنالیز داده‌های ریزآرایه است. در این راستا، داده‌های استفاده شده در این پژوهش، از وبگاه NCBI دانلود شدند. ‌شماره‌ی دسترسی، شماره‌ی پلت‌فرم و نام داده‌ها به ترتیب GSE56589، GPL18534 و Affymetrix Bovine Genome Array است. دو روش تصحیح پس‌زمینه (MAS.5 و RMA.2)، دو روش نرمال‌سازی (Scaling normalization و Quantile normalization) و دو روش چکیده-سازی (Tukey biweight و Medianpolish) ارزیابی شد. در نهایت، نتایج حاصل از این مطالعه، نشان داد که تعداد و نوع ژن‌های با بیان متفاوت در روش‌های مختلف چکیده‌سازی تفاوت زیادی ندارند، اما، با تغییر در روش تصحیح پس‌زمینه یا روش نرمال‌سازی هم تعداد و هم نوع ژن‌های با بیان متفاوت تغییر زیادی می‌کند.

کلیدواژه‌ها