بررسی روند تغییرات سالانه تبارآمیزی و ارزیابی اثر آن بر صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نژاد دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 استاد گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

3 دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، کارشناس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، تهران، ایران.

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، برآورد مقدار ضریب درون زادآوری و ارزیابی اثر آن بر صفات رشد، در گوسفندان مغانی بود. در این پژوهش، از رکوردهای مربوط به 7278 رأس بره حاصل از 387 رأس قوچ و 2433 رأس میش که طی سال‌های 1374 تا 1389 در ایستگاه جعفرآباد مغان، جمع­آوری شده بود، استفاده شد. برای برآورد ضریب مزبور و گروه‌های مختلف هم­خونی از برنامه  CFC استفاده شد. 1019 رأس از کل حیوانات شجره، هم­خون بودند. میانگین ضریب درون زادآوری برای کل جمعیت و جمعیت هم­خون به­ترتیب برابر 6/0 و 4/4 درصد برآورد شد. بیش­ترین مقدار هم­خونی 1/6 درصد و بیش­ترین حیوانات هم­خون را حیوانات با ضریب درون زادآوری صفر تا 5 درصد تشکیل دادند که این نتایج در حال حاضر میزان پایین هم­خونی در این گله را تأیید می‌کند. روند تغییرات سالانه تبارآمیزی برای کل جمعیت 0006/0± 0014/0 درصد و از لحاظ آماری معنی‌دار بود (01/0P<). روند تغییرات سالانه تبارآمیزی برای حیوانات هم­خون برابر  0026/0± 0047/0-  درصد بوده که از لحاظ آماری معنی‌دار نبود. ضریب تابعیت صفات اوزان تولد، شیرگیری، شش‌ماهگی، نه‌ماهگی و یک‌سالگی از هم­خونی به­ترتیب برابر 046/0، 16/5، 04/1، 07/0 و 95/6- گرم محاسبه شد. با مدیریت هم­خونی به­صورت افزایش آمیزش‌های دور در گله و استفاده از آمیزش نرهای مولد برتر به­صورت کنترل شده، می‌توان از اثرات زیان‌آور احتمالی، ناشی از افزایش بیش از حد هم­خونی جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها


Adelikhah, M. H., Vaez Tarshizi, R., Rokui, M. and Tohidi, D. (2008). Inbreeding and its effect on the production traits of Iranian Zandi sheep. 3rd Iranian Congress of Animal Sciences. Ferdowsi University of Mashhad.
Almasi, M., Rashidi, A., Razm Kabir, M. and gholam Babaeian, M. (2014). Investigation of inbreeding process and its effect on production traits related to growth in Zandi sheep. Journal of Ruminant Research. 2(3): 109-120.
Almasi, M., Rashidi, A., Razm Kabir, M. and Mirza Mohammadi, A. (2012). The effect of inbreeding coefficient on pre-weaning traits in Markhoz goat. Fifth Iranian Congress of Animal Sciences, Isfahan University of Technology, pp. 386-391.
Analla, M., Montilla, J. M. and Serradilla, J. M., (1999). Study of the variability of the response to inbreeding for meat production in Merino sheep. Journal Animal Breeding Genetics. 116: 481-488.
Bahri Binabaj, F., Faraji Arouq, H., Rokouei, M., Jafari, M. and Mohammad Hashemi, A. (2012). Estimation of inbreeding trend and its effect on growth traits, durability and skin grade of Qarahgol sheep. 5th Iranian Congress of Animal Sciences, Isfahan University of Technology, pp. 760-764.
Boujenane, I. and Chami, A., (1997). Effects of inbreeding on reproduction, weights and survival of Sardi and Beni Guil sheep. Journal animal Breeding genetics. 114: 23-31.
Falconer, D.S., and Mackay, T.F.C. (1996). Introduction to Quantitative Genetics. 4th Ed. Longman Group, LTD., Harlow, Essex, UK.
Farhadi, M. (2010). The effect of inbreeding on production and reproductive traits in Lori Bakhtiari sheep. Master Thesis in Animal Science. Faculty of Agriculture. Shahrekord University. Page 87.
Flade, D. and Zeller, k., (1988). Changes in inbreeding intensity and effect of different degrees of inbreeding on body weight and semen production of German Black Dairy. Livestock Production Science. 19: 251-257.
Ghulam Babaian, M. M., Rashidi, A., Razm Kabir, M. and Mirza Mohammadi, A. (2012). Estimation of inbreeding coefficient and its effect on pre-weaning traits in Moghani sheep. Fifth Iranian Congress of Animal Sciences. Isfahan University of Technology. pp. 71-75.
Maximini, L., Gomez, T. and Waltl, B., (2011). Inbreeding and effect on performance traits in Austrian meat Sheep. Original Scientific paper. 213-217.
Miglior, F., Burnside, E. B. and Dekkers, J. C. M., (1995). Inbreeding of Canadian Holstein cattle. Journal of Dairy Science. 78: 1168-1167.
Mirza Mohammadi, A. and Rashidi, A. (2012). Estimation of genetic parameters and evaluation of the effects of inbreeding on birth weight and mortality rate in Zandi sheep. 5th Iranian Congress of Animal Sciences. Isfahan University of Technology. Pp: 561-565.
Mirza, R.H., Abdulah, M., Ali, I., and Hussain, R. (1999). Effects of Inbreeding on body weight in Lohi sheep. J. Anim. Plant Sci. 9:25-27.
Mottaghinia, Q., Farhangfar, H. and Jafari, M. (2012). Study of inbreeding process and its effect on the weight of Baluchi sheep wool of Abbas Abad breeding station in Mashhad. Journal of Animal Science Research. 22(2): 129-121.
Nosrati, M. (1998). Estimation of genetic and phenotypic parameters of body weight at different ages and annual wool production in Moghani sheep. Master Thesis in Genetics and Animal Breeding. Faculty of Agriculture. University of Tabriz.
Oyama, K. and Mukai, F., (1998). Determination of the optimum mating design with constraints on inbreeding level and mating frequency of sires via a simple genetic algorithm. Animal Science and Technology. 69: 333-340.
Pedrosa, V. B., Santana, J. R., Oliveira, P. S., Eler, J. P. and Ferraz, J. B. S,. (2010). Population structure and inbreeding effects on growth traits of Santa Inês sheep in Brazil. Small Ruminant Research. 93: 135-139.
Rashedi Dehsahraei, A., Fayazi, J. and Vatankhah, M. (2013). Study of inbreeding process and its effect on the performance of growth traits in Lori Bakhtiari sheep. Journal of Ruminant Research. 1(3): 78-65.
Rezaei, M., Eskandari Nasab, M. and Deljoo, H. (2012). Estimation of parameters and genetic and phenotypic trends of growth traits in Moghani sheep. Master Thesis. University of Zanjan. P: 115.
Rzewuska, K., Klewiec, J. and Martyniuk ,E,. (2005). Effect of Inbred on reproduction and body weight of sheep in a closed Booroola flock. Iranian Genetic Animal Breeding. 4: 237-247.
Sargolzaei, M., Iwaisaki, H. and Jacques Colleau, J., (2006). A software package for pedigree analysis and monitoring genetic diversity.
Sheikhlou, M., Tahmurthpour, M., Aslaminejad, A. (2011). Study of inbreeding of Baluchi sheep in Abbas Abad station of Mashhad. Iranian Journal of Animal Science Research. 3(4): 453-458.
 Smith, L. A., Cassell, B. G. and Pearson, R.E., (1998). The effects of inbreeding on the lifetime performance of dairy cattle. Journal of Dairy Science. 81: 2729-2737.
Szwaczkowski, T., Cywa-Benko, K. and Wezyk, S., (2003). A note on inbreeding effect on productive and reproductive traits in laying hens. Animal Science papers and reports. vol 21. no 2: 121-129.
Van Wyk, J. B., Fair, M. D. and Clorte, S. W. P., (2006). The effect of inbreeding on the production and reproduction traits in the Elsenburg dormer sheep stud. Livestoke. Product. Science.
Weiner, G., Lee, G. J.  And Woolliams, J. A., (1992). Effects of rapid inbreeding and ofcrossing of inbred lines on the body weight growth of sheep. Animal Production. 55: 89-99.