تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در سنین مختلف در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از روش آماری بیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، کارشناس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش پارامترهای ژنتیکی و اجزای (کو) واریانس برای صفات وزن تولد، سه، شش، نه­ ماهگی، میزان اضافه وزن روزانه و نسبت کلیبر از تولد تا سه ماهگی و همچنین از سه ماهگی تا نه ­ماهگی در جمعیت بز کرکی خراسان جنوبی مربوط به ایستگاه سربیشه در یک دوره 16 ساله تخمین زده شد. در این مطالعه اطلاعات مربوط به 2544 رکورد دام که شامل 149 پدر و 851 مادر بودند، با استفاده از نرم ­افزار MTGSAM مورد آنالیز قرار گرفت. برای تمامی صفات، شش مدل حیوانی مختلف مورد آزمون قرار گرفت. برای صفات وزن شش، نه ماهگی، میزان اضافه وزن روزانه و نسبت کلی بر از سه ماهگی تا یک سالگی، مدل دوم به عنوان مناسب­ترین مدل انتخاب گردید. وراثت­ پذیری مستقیم برای صفات مورد بررسی در دامنه 01/0 تا 36/0 تخمین زده شد به طوری که صفت وزن تولد دارای بالاترین وراثت ­پذیری (36/0) و صفات میزان اضافه وزن و نسبت کلی بر از تولد تا سه ماهگی دارای کم­ترین وراثت­پذیری (01/0) بود. روندهای فنوتیپی و ژنتیکی برای کلیه صفات به صفر برآورد شد و معنی ­دار نبود. تفاوت در برآورد این روندها در مقایسه با سایر گزارشات را می ­توان در ارتباط با تفاوت در نژاد، مدل و روش­ های محاسباتی، اثرات محیطی و اثر متقابل آن با عوامل ژنتیکی، وضعیت تغذیه و آب و هوا جستجو کرد.

کلیدواژه‌ها


Akaike, H., )1973(. Information Theory And An Extension Of The Maximum Likelihood Principle. In: Petrov, B.N., Csaki, F. (Eds.), Proc. 2nd Int. Symp. Information Theory. Akademiai Kiado, Budapest, Hungary.
Al-Shorepy, S.A., Alhadranu, G.A. And Abdul Wahab, K., )2002(. Genetic And Phenotypic Parameters For Early Growth Traits In Emirati Goat. Small Ruminant Research. 45: 217–223.
Bela, B. And Haile, A., )2009(. Factors Affecting Growth Performance Of Sheep Under Village Management Conditions In The South Western Part Of Ethiopia. Livestock Research For Rural Development. 21: 145-153.
Cloete, S.W.P., Misztal, I. And Olivier, J.J., )2009(. Genetic Parameters And Trends For Lamb Survival And Birth Weight In A Merino Flock Divergently Selected For Multiple Rearing Ability. Journal Of Animal Science. 87: 2196-2208.
Dixit, S.P., Dhillon, J.S. And Singh, G., )2001(. Genetic And Non-Genetic Parameters For Growth Traits Of Bharat Merino Lambs. Small Ruminant Research. 42: 101-104.
Dorostkar, M., & Rafat, S., & Shojaa, J., & Pirani, N. (2011). Study Of Genetic And Phenotype Trends Of Some Of Growth Traits In Moghani Sheep. Animal Science Researches (Faculty Of Agriculture, University Of Tabriz), 20-4(2), 15-26.
Everett, R.W., Meadows, C.E. And Gill, J.L., )1967(. Estimation Of Genetic Trends In Simulated Data. J. Dairy Science. 50: 50-54.
Farhangfar, H. Arab, A. And Ashrafigol, M. (2009). Analysis Of Environmental Effects On Birth Weight And Weaning Of Cashmere Goats In South Khorasan Province By Statistical Method Of Repeated Data. The First Conference On Clean Agriculture, Gorgan University.
Ghavi Hossein Zadeh, N. And. Ardalan, M., )2010(. Estimation Of Genetic Parameters For Body Weight Traits And Litter Size Of Moghani Sheep, Using A Bayesian Approach Via Gibbs Sampling. Journal Of Agricultural Science. 148: 363–370.
Hanford, K.J., Van Vleck, L.D. And Snowder, G.D., )2003(. Estimates Of Genetic Parameters And Genetic Change For Reproduction, Weight And Wool Characteristics Of Targhee Sheep. Journal Of Animal Science. 81: 630-640.
Hasana, F., Jakariab, B. And Gunawan, A., )2014(. Genetic And Phenotypic Parameters Of Body Weight In Etawa Grade Goats. Media Peternakan. 22: 24-37.
Intaratham, W., Koonawootritriton., S. Sopannarath., P. Graser, H.U. And Tumwasorn, S., )2008(. Genetic Parameters And Annual Trends For Birth And Weaning Weights Of A North-Eastern Thai Indigenous Cattle Line. Asian-Australasian Journal Of Animal Sciences. 21: 34-47.
Jurado, J.J., Alonso, A. And Alenda, R., )1994(. Selection Response For Growth In A Spanish Merino Flock. Animal Science. 72: 1433-1440.
Meyer, K. )2006(. A Program For Mixed Model Analyses By Restricted Maximum Likelihood. Animal Genetics And Breeding Unit, University Of New England Armidale, NSW 2351, AUSTRALIA.
Mohammadi, H. And Sadeghi, M., )2010(. Estimates Of Genetic Parameters For Growth And Reproductive Traits And Genetic Trends For Growth Traits In Zel Sheep Under Rural System. Journal Of Animal Science. 41: 231- 241.
Mohammadi, H., & Moradi Shahr Babak, M., & Sadeghi, M. (2011). Estimation Genetic, Environmental And Phenotypic Trends Of Growth Traits In Zandi Sheep. Modern Genetics Journal (Mgj), 6(2 (25)), 49-57.
Mokhtari, M.S., Rashidi, A., )2010(. Genetic Trends Estimation For Body Weights Of Kermani Sheep At Different Ages Using Multivariate Animal Model. Small Ruminant Research. 88: 23-26.
Nabi Hassani, M., & Asadi Fozi, M., & Esmaeilizade, A., & Mohammadabadi, M. (2010). A Genetic Analysis Of Growth Traits In Raieni Cashmere Goat Using Multivariate Animal Model. Iranian Journal Of Animal Science (Iranian Journal Of Agricultural Sciences), 41(4), 323-329.
Ramezanian, M. (2003). Genetic And Environmental Trend Of Production Traits In Markhoz Goats. Master Thesis In Animal Science, Faculty Of Agriculture, Tarbiat Modares University, Unpublished.
Rashidi, A., & Akheshi, H. (2007). Genetic And Environment Trends Estimates Of Some Growth Traits In Kurdi Sheep. Iranian Journal Of Agricultural Sciences (Journal Of Agriculture), 38(2), 329-335.
Rashidi, A., Mokhtari, M.S., Safi Jahanshahi, A. And Mohammad Abadi, M.R., )2008(. Genetic Parameter Estimates Of Pre-Weaning Growth Traits In Kermani Sheep. Small Ruminant Research. 74: 165-171.
Raufifard, M. (2001). Investigation Of Production Characteristics Of Cashmere Goats In South Khorasan. Master Thesis Of Imam Khomeini Training Center, Unpublished.
Roy, R., Mandal, A. And Notter, D.R., )2008(. Estimates Of (Co)Variance Com-Ponents Due To Direct And Maternal Effects For Body Weights In Jamunapari Goats. Journal Of Animal Science. 2: 354–359.
Sargolzaei, M., & Edris, M. (2004). Estimation Of Phenotypic, Genetic And Environmental Trends Of Some Of The Growth Traits In Bakhtiari Sheep. Water And Soil Science (Journal Of Science And Technology Of Agriculture And Natural Resources), 8(1), 133-133.
Schoeman, S.J., Els, J.F. And Van Niekerk, M.M., )1997(. Variance Components Of Early Growth Traits In The Boer Goat. Small Ruminant Research. 26: 15–20.
Shaat, I., Galal, S. And Mansour, H., )2004(. Genetics Trends For Lamb Weight In Focks Of Egyptian Rahmani And Ossimi Sheep. Small Ruminant Research. 51: 23-28.
Smith, C., 1962. Estimation Of Genetic Changes In Farm Livestock Using Field Records. Animal Production. 4: 39-51.
Snyman, M.A., )2012(. Genetic Analysis Of Body Weight In South African Angora Kids And Young Goatssouth African. Journal Of Animal Science. 42: 34-42.
Vatankhah, M., & Talebi, M., & Edris, M. (2007). Phenotypic And Genetic Changes Of Ewe’s Economic Traits In The Lori-Bakhtiari Sheep Stud. Water And Soil Science (Journal Of Science And Technology Of Agriculture And Natural Resources), 11(41 (B)), 381-390.
Yaeghoobi, R., Doosti., A., Noorian, M. And Bahrami, A.M., )2011(. A Research On Path Analysis And Optimum Regression Equation Between Body Size And Body Weight Of Hainan Black Goat. Acta Ecologiae Animalis Domastici. 1: 49-53.
Zhang, C., Zhang, Y., Xu, D., Li, X., Su, J. And Yang, L., )2009(. Genetic And Phenotypic Parameter Estimates For Growth Traits In Boer Goat. Livestock Science. 124: 66–71.