بررسی چند شکلی ژن TGFβ3 و ارتباط آن با صفات رشد در جوجه‌ های گوشتی سویه راس

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

2 استادیار علوم دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

چکیده

در این تحقیق به منظور شناسایی چند شکلی­ های قسمتی از ژن فاکتور موثر بر رشد بتا-3 (TGFβ3) در جوجه های گوشتی سویه راس با استفاده از تکنیک واکنش های زنجیره‌ای پلیمراز و روش آرایش فرم فضایی رشته ­های منفرد (PCR-SSCP) انجام شد. به‌این منظور بطور تصادفی از تعداد 200 قطعه جوجه خون گیری به عمل آمد، و سپس DNA ژنومی آنها استخراج گردید. برای تعیین کیفیت DNA های استخراجی از ژل آگارز 1%  استفاده شد. سپس با استفاده از یک جفت پرایمر اختصاصی طی واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) قطعه‌ای از ژن به اندازه 294 جفت باز از ناحیه قسمتی از اینترون چهار و کل اگزون پنجم این ژن تکثیر گردید، و در نهایت برای مشخص شدن باندها از ژل آکریلامید و رنگ آمیزی به روش نیترات نقره استفاده شد. تجزیه و تحلیل الگوهای باندی منجر به شناسایی سه الگو باندی AA، AB و BB شد، که فراوانی آنها به ترتیب برابر با 52/0، 42/0 و 06/0 بدست آمد. و دو آلل A و B با فراوانی 73/0 و 27/0 در جمعیت مورد مطالعه شناسایی شد. شاخص شانون و تعداد آلل موثر برای این جایگاه از ژن TGFβ3 به ترتیب 5833/0 و 6507/1 بدست آمد. برای تایید نتایج حاصل از PCR-SSCP برخی نمونه ها از هر ژنوتیپ تعیین توالی مستقیم شدند. مقایسه میانگین حداقل مربعات ژنوتیپ‌های مختلف نشان داد که چندشکلی ژن TGFβ3  با صفات درصد وزن ران و درصد وزن لاشه ارتباط معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها


Amirinia, C., Seyedabadi, H.R., Amirmozafari, N., Vaez Torshizi, R., Chamani, M., Javanrouh Aliabad, A. and Abbasi, M.A., (2011). Association of transforming growth factor-β3 gene polymorphism with growth and body composition traits in Iranian commercial broiler lines. African Journal of Biotechnology. 10:1784-1788.
Benbouza, H., Jacquemin, M., Baudoin, J. and Mergeai, G., (2006). Optimization of a reliable, fast, cheap and sensitive silver staining method to detect SSR markers in polyacrylamide gel. Biotechnology Agronomy Society and Environment. 10: 77-81.
Burt, D.W. and Law, A.S., (1994). Evolution of the transforming growth factor-beta super family. Program Growth Factor Research. 5: 99-118.
Burt, D.W. and Paton, I.R., (1992). Evolutionary origins of the transforming growth factor-beta gene family. DNA Cell Biological. 11: 497-510.
Burt, D.W., Paton, I.R. and Dey, B.R., (1991). Comparative analysis of human and chicken transforming growth factor-beta 2 and – beta 3 promoters. Endocrinal. 7: 175-183.
Cogburn, L.A., Burnside, J.C. and Scanes, G., (2000). Physiology of growth and development. Sturkie Avivan Physiology. 5: 635-656.
Dunnington, E.A., Gal, O. and Plotsky, Y., (1990). DNA fingerprints of chickens selected for high and low body weight for 31 generations. Journal Animal Genetics. 21: 247-257.
Enayati, B., Rahimi, G. (2012). Effect Of TGFB3 Loci On Phenotypic Data And Breeding Value Of Body Weight Traits In Mazandaran Native Fowls. Animal Production, 14(1), 49-57. Doi: 10.22059/Jap.2012.28893
Falconer, D.S. and Mckay, T.F., (1996). Introduction to quantitative genetics (4th Ed.). Longman Sel: Harlow, UK. Pp. 289-310.
Groenen,  M.A., Cheng,  H.H., Bumstead,  H., Benkel,  B.F., Briles, W.E., Burke, T., Burt,  D.W., Crittenden,  L.B., Deodgson,  J., Hillel,  J., Lamont,  S., Soller, M., Takahashi, H. and  Vignal, A., (2000). A consensus linkage map of the chicken genome. Genome Research. 10: 137-147.
Gu, Z., Zhu, D., Li, N., Li, H., Deng, X. and Wu, C., (2004). The single nucleotide polymorphisms of the chicken myostatin gene are associated with skeletal muscle and adipose growth. Science in China Life Science. 47: 26-31.
Gu, Z.L., Zhang, H.F., Zhu, D.H. and Li, H., (2002). Single nucleotide polymorphism analysis of chicken myostatin gene in different chicken lines. Yi Chuan Xue bao. 29: 599-606.
Iranpur, V. and Esmailizadeh, M.A.K., (2010). Rapid Extraction of High Quality DNA from Whole Blood Stored at 4ºC for Long Period.
Kramer, J., Malek, M. and Lamont, S.J., (2003). Association of twelve candidate gene polymorphisms and response to challenge with Salmonella enteritidis in poultry. Animal Genetics. 34: 339-348.
Li, H., Deep, N., Zhou, H., Michell, A.D., Ashwell, C.M. and Lamont, S.J., (2003). Chicken quantitative trait loci for growth and body composition association with transforming growth for-β3 genes. Poultry Science. 82: 347-356.
Madeja, Z., Adamowicz, T., Chmurzynska, A., Jankowski, T., Melonek, J., Switonski, M. and Strabel, T., (2004). Effect of leptin gene polymorphisms on breeding value for milk production traits. Journal of Dairy Science. 87: 3925-3927.
Mohammadi Far, A., Faqih Imani, S., Mohammad Abadi, M., Soflaei, M. (2014). The effect of TGFb3 gene on phenotypic and breeding values of body weight traits in Fars native fowls. Agricultural Biotechnology Journal, 5(4), 125-136. doi: 10.22103/jab.2014.1226
Piek, E., Heldin, C.H. and Dijke, P.T., (1999). Specificity diversity, and regulation in TGFβ superfamily signaling. Federation American Societies Experimental Biology. 13: 2105-2124.
Wall, N.A. and Hogan, B.L., (1994). TGF-beta genes in development. Current Opinion in Genetics & Development. 4: 517-522.
Wang,Q., Li, H., Li, N., Leng, L., Wang, Y. and Tang, Z., (2006). Identification of single nucleotide polymorphism of adipocyte fatty acid- binding protein gene and its association with fatness traits in the chicken. Poultry Science. 85:429-434.