مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 پژوهشکده میگوی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، بوشهر، ایران.

4 دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، کارشناس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، تهران، ایران.

5 استادیار علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، خوزستان، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی عملکرد رشد، ابعاد دنبه و اندازه بدن بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‏ های غیر خویشاوندی در منطقه قزوین بود. تعداد 200 رأس بره ماده 18 ماهه از یک گله 1000 رأسی انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 100 رأسی تقسیم شدند. گروه اول (شاهد) با قوچ­ های موجود در همان گله و گروه دوم (آزمایشی) با قوچ‌هایی از گله­ دیگر آمیزش داده شدند. پس از زایش، از هرگروه 10 رأس بره­ نر برای اندازه‌گیری پارامترهای ابعاد بدن و دنبه به طور تصادفی انتخاب گردید. نتایج نشان داد که میانگین محیط گردن، محیط بالای دنبه و طول وسط دنبه در گروه آزمایشی به­ طور معنی­ داری بیشتر از گروه شاهد بود (05/0P<). اثر قوچ بر میانگین وزن تولد، وزن‌های دو، چهار، شش و هشت ماهگی، افزایش وزن نهایی، ارتفاع جدوگاه، طول بدن، دورسینه، عرض کپل، طول مورب، ابعاد دنبه شامل طول در قسمت راست، چپ و شکاف، عرض در قسمت وسط و بالا، محیط در قسمت بالا، وسط و پایین، ضخامت در قسمت بالا، وسط و پایین و وزن دنبه، از لحاظ آماری معنی ­دار نبود (05/0<P). به طور­کلی می­توان بیان نمود که استفاده از قوچ‌های گله ­های دیگر تأثیری بر عملکرد بره­ های حاصل نداشت.

کلیدواژه‌ها


Al Jassim, R. A. M., Brown, G., Salman, E. D. and Abodabos, A. (2002). Effect of tail docking in Awassi lambs on metabolizable energy requirements and chemical composition of carcasses. Journal of Animal Science. 75:359–366.
Analla, M., Montilla, J. M., and Serradilla, J. M. (1998). Analyses of lamb weight andewe litter size in various lines of Spanish Merino sheep. Small Ruminant Research. 29:255-259.
Ercanbrack, S. K. and Knight, A. D. (1991). Effects of inbreeding on reproduction and wool production of Rambouillet, Targhee, and Columbia ewes. Journal of Animal Science.69: 4734-4744.
Khaldari, M. (2005). Principles of sheep and goat breeding, University of Tehran Press, number 505.
Kianzad, M. (1998). Investigation of the possibility of using ultrasound technique and body measurements to estimate the physical and chemical composition of carcasses of Iranian live sheep in breeding herds. Deputy Minister of Education and Research. Ministry of Jihad Sazandegi, National Institute of Animal Sciences Research, 210200000-75.
Lamberson, W. R. and Thomas, D. L. (1984). Effects of inbreeding in sheep: a review. Animal Breeding Abstract. 52: 287.
Norberg, E. and Sørensen,A. C. (2007). Inbreeding trend and inbreeding depression in the Danish populations of Texel, Shropshire, and Oxford Down. Journal of Animal Science. 85: 299-304.
Simm, G. 1992. Selection for lean meat production sheep. In progress in sheep and goat research. Edited by speedy. A.W.Printed in the UK.
Simm, G.andDingwall, W. S. (1989). Selection indices for lean meat production in sheep. Livestock Production Science. 21: 223–233.
Tavaklian, J. (1999). An Attitude towards Genetic Resources of Iranian Livestock and Poultry, Iran Animal Science Research Institute, Karaj.
Vatankhah, M. and Talebi, M. A. (2008). Genetic parameters of body weight and fat-tail   measurements in lambs. Small Ruminant Research. 75: 1–6.