مقایسه مدل‌های مختلف حیوانی جهت برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، کارشناس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور

2 دانش‌آموخته دوره دکتری علوم دامی، دانشگاه لرستان

چکیده

در این پژوهش، مؤلفه‌های (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در گوسفندان نژاد زندی، با مدل‌های مختلف حیوانی برآورد شدند. داده‌های مورد استفاده در این مطالعه، مربوط به صفات اوزان تولد، شیرگیری، شش‌ماهگی، نه‌ماهگی و یک­سالگی بودند که طی سال‌های 1370 تا 1390، توسط ایستگاه نخجیر استان تهران جمع‌آوری شدند. مؤلفه‌های (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی، با روش حداکثر درست‌نمایی محدود شده محاسبه شدند. عوامل محیطی فصل تولد، سال تولد، جنس بره، تیپ تولد و سن مادر هنگام زایش بر کلیه صفات مزبور معنی‌دار بودند و به‌عنوان اثرات ثابت در مدل قرار گرفتند. مدل مناسب بر اساس کم­ترین ثابت آکائیک، برای صفات اوزان تولد، شیرگیری، شش‌ماهگی، نه‌ماهگی و یک‌سالگی به­ ترتیب، 6، 2، 6، 4 و 4 انتخاب شد. وراثت‌پذیری مستقیم صفات ذکر شده بر اساس نتایج حاصل از مدل مناسب انتخاب شده، به­ترتیب برابر 03/0 ±13/0، 03/0 ±17/0، 04/0 ±17/0، 03/0 ±07/0 و 06/0±18/0 محاسبه گردید. وراثت‌پذیری مادری برای صفات اوزان تولد، شش‌ماهگی، نه‌ماهگی و یک­سالگی به ­ترتیب برابر، 02/0±09/0، 02/0±04/0، 02/0±03/0 و 02/0±05/0 برآورد شد. مدل‌های انتخاب شده برای این صفات نشان داد که عوامل ژنتیکی مادری، نقش مهمی در بروز این صفات دارند. وراثت‌پذیری پایین برآورد شده برای این صفات، نشان دهنده این است که پیشرفت ژنتیکی برای این صفات، در این گله، کند بوده و بیش­تر تحت تأثیر مدیریت حاکم بر این گله می‌باشد.

کلیدواژه‌ها