ارتباط بین هاپلوتیپ های ژن بتا 4-دیفنسین با صفات تولیدی شیر و تعداد سلول های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یاسوج.

2 2- استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه یاسوج

چکیده

دیفنسین ­ها گروهی از پروتئین­ های کاتیونی ضدمیکروبی هستند که در سیستم ایمنی ذاتی پستانداران فعالیت دارند. از این رو، ژن­ های کد کننده این پروتئین­ ها می­توانند به­ عنوان نشانگر ژنتیکی برای مقاومت به بیماری در گاوهای شیری در نظرگرفته شوند. در مطالعات متعددی ارتباط چندشکلی­ های ژن بتا 4-دیفنسین و صفات سلامت و تولید در گاوهای شیری گزارش شده است. هدف از این تحقیق یافتن ارتباط بین هاپلوتیپ­ های ناحیه اینترون ژن بتا-4دیفنسین با صفات تولید شیر و تعداد سلول ­های بدنی درگاوهای هلشتاین ایران بود. برای این منظور، بخشی از ناحیه اینترون این ژن ( 2100 الی 2493) توسط تکنیک تفاوت فرم فضایی رشته ­های منفرد (SSCPs) در 189 راس گاو هلشتاین ایران تعیین هاپلوتیپ شد. تعداد 5 الگوی مجزا SSCPs (A، B، C، D و E) در کل نمونه­ های بررسی شده مشاهده شد که فراوانی آن­ ها در جمعیت مورد مطالعه به ­ترتیب 66/75، 17/12، 46/8 ، 12/2 و 59/1 بودند. آنالیز ارتباطی بین هاپلوتیپ و فنوتیپ برای داده ­های صفات تولید شیر و تعداد سلول­ های بدنی انجام شد. هیچ ارتباط معنی­ داری بین هاپلوتیپ­ های ژن بتا-4دیفنسین و صفات مورد مطالعه مشاهده نشد. اگرچه، تمایل نزدیک به معنی ­داری بین هاپلوتیپ­ ها و صفت مقدار تولید شیر روزانه مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها