برآورد روندهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد با استفاده از بهترین مدل در گوسفندان مغانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

هدف از انجام این مطالعه برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گوسفندان مغانی بود. برای انجام این پژوهش از تعداد 21423 رکورد مربوط به صفات رشد بره­ های مغانی که طی سال‌های 1374 تا 1389 در ایستگاه پرورش و اصلاح ­نژاد گوسفند مغانی جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. جهت تعیین عوامل محیطی مؤثر بر این صفات از نرم‌افزار آماری 9.1 SAS استفاده شد. مولفه­ های واریانس و پارامترهای ژنتیکی با روش حداکثر درست نمایی محدود شده در قالب مدل حیوانی و به­ صورت تجزیه تک صفتی و با استفاده از نرم ­افزار wombat برآورد شدند. ارزش ­اصلاحی دام‌ها با استفاده از بهترین مدل دام تک صفتی برآورد شد. عوامل محیطی سال تولد، جنس بره، گله، تیپ تولد و سن مادر هنگام زایش بر این صفات معنی‌دار بودند. روندها به­ صورت تابعیت میانگین مقادیر فنوتیپی و ژنتیکی براساس سال تولد محاسبه شدند. روند ژنتیکی مستقیم برای وزن تولد، شیرگیری، شش‌ماهگی، نه‌ماهگی و یک­سالگی به ­ترتیب 1 ±6، 1±8 ،6±8، 5±11، 5±86 گرم در سال و روند فنوتیپی برای صفات مذکور به­ ترتیب برابر  1±30، 1±116، 6±37، 5 ±342-، 5 ±43- گرم در سال برآورد شدند. نتایج حاصل نشان می­دهد که قبل از هر اقدامی بایستی شرایط محیطی و بهینه برای بروز هر چه بیش­تر پتانسیل ژنتیکی گله فراهم شود تا روند ژنتیکی و فنوتیپی گله هم­ جهت شود.

کلیدواژه‌ها