برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت نسبت چربی به پروتئین شیر در گاوهای شیری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه علوم دامی،دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

3 کارشناس ارشد مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی، کرج، ایران.

چکیده

این پژوهش، به­منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت نسبت چربی به پروتئین در رکوردهای شیر روز آزمون گاوهای شیری ایران انجام شد. از تعداد 295820 رکورد شیر روز آزمون سه بار دوشش متعلّق به 29582 رأس گاو شکم اول در 622 گله که طی سال­های 1376 تا 1391 زایش داشتند، استفاده گردید. صفت مزبور با استفاده از یک مدل تابع کواریانس تجزیه و تحلیل ژنتیکی شد. در مدل، اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی گاوها برای شکل منحنی تولید در طول دوره شیردهی، توسط چندجمله­ای­های متعامد لژاندر با توان سوّم برازش شدند. آنالیز داده­ها توسط نرم­افزار DXMRR انجام شد. بیش­ترین همبستگی فنوتیپی (209/0) و ژنتیکی (988/0) بین ماه­های نهم با دهم و محیط دائمی بین ماه هفتم و هشتم (938/0) بود. کم­ترین وراثت­پذیری در ماه سوّم (029/0) و بیش­ترین مقدار آن در ماه اوّل (064/0) به­دست آمد. مقادیر پایین وراثت­پذیری نشان می­دهد که صفت مزبور، تنوع ژنتیکی اندکی را در جمعیّت گاوهای شیری ایران دارد و لذا عملکرد حیوانات، بیش­تر تابع اثر عوامل محیطی است.

کلیدواژه‌ها