کلیدواژه‌ها = اسپرم‌های تعیین جنسیت شده
تأثیر عوامل محیطی و نوع اسپرم بر نرخ گیرایی تلیسه‌های هلشتاین

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 77-89

10.22034/bilj.2022.148474

فریدون مهدیه بروجنی؛ نصراله پیرانی؛ حسین مهربان