اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر هدایت اله روشنفکر

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

roshanfekr_hdyahoo.com

سردبیر

دکتر جمال فیاضی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

j_fayaziyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر محمود نظری

ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشیار گروه علوم دامی-دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاره کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

m.nazariasnrukh.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجتبی طهمورث‌پور

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

m_tahmoorespuryahoo.com

دکتر امیر رشیدی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

arashidiuok.ac.ir

دکتر مرتضی مموئی

فیزیولوژی دام استاد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

mamouei_myahoo.com

دکتر قدرت اله رحیمی میانجی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

gh.rahimisanru.ac.ir

دکتر محمدتقی بیگی‌نصیری

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

mt_nassiriyahoo.com

دکتر سیدرضا میرائی آشتیانی

ژنتیک و اصلاح دام استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

ashtianiut.ac.ir

دکتر محمدرضا محمدآبادی

ژنتیک و بیوتکنولوژی جانوری استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

mrmuk.ac.ir

دکتر مرتضی چاجی

غذا و تغذیه دام استاد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

faculty.asnrukh.ac.ir/chaji/fa
chajiasnrukh.ac.ir
06136522438
https://orcid.org/00

دکتر محمود وطن خواه

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد

vatankhah_mahyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر نفیسه رنگزن

شیمی و آلودگی خاک استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

nafas023yahoo.com
+986136522944

کارشناس نشریه

سارا موسویان

علوم و صنایع غذایی کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی

sara.moosaviangmail.com