نمایه نویسندگان

آ

 • آتشی، هادی ارزیابی اثر سطح تولید، فصل نخستین زایش و سخت‌زایی بر ماندگاری گاوهای هلشتاین ایران با رگرسیون لجستیک [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 57-67]
 • آذرفر، آرش مقایسه مدل‏های غیرخطی جهت برآورد فراسنجه‏های رشد و برازش منحنی رشد بز رائینی [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 91-103]

ا

 • اختیاری، محمد سلیمان مروری نوین بر فناوری ریزآرایه: مبانی تئوریک، ساختار داده خام، تحلیل‌های آماری و تفسیر نتایج [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 5-30]
 • اسدزاده، نادر معرفی ویژگی‌های ظاهری مرتبط با شیردهی در شترهای بومی کویر مرکزی ایران و شترهای پاکستانی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 5-15]
 • افشین، مجتبی معرفی ویژگی‌های ظاهری مرتبط با شیردهی در شترهای بومی کویر مرکزی ایران و شترهای پاکستانی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 5-15]
 • اقبال، علیرضا برآورد اثر شمار سلول های سوماتیک بر مقدار شیر روزانه ی گامه های مختلف شیردهی گاوهای شیری ایران با استفاده از رگرسیون چندکی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 43-52]
 • اقبال سعید، شاهین پتانسیل ها و کاربردهای تکنولوژی کریسپر (CRISPR/Cas9) در مهندسی ژنتیک حیوانات اهلی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 5-29]
 • الهی نرشیزی، مهدی ارزیابی ژنتیکی پارامترهای منحنی رشد با مدل‌های مختلف غیرخطی در گوسفندان کردی شمال خراسان [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 53-64]

ب

 • بحرینی بهزادی، محمدرضا بررسی ساختار جمعیت و هم‌خونی در گوسفندان ایران‌بلک [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 27-41]
 • بلوکی، زهرا واکاوی فیلوژنی ژن نوروپپتید VF در برخی از گونه‌های پستانداران و پرندگان [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 69-76]
 • بیرانوند، زهرا کنکاشی تحلیلی بر ابزارها و سازوکارهای فراژنتیک: با تاکید بر اهمیت در اصلاح نژاد دام [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 5-39]
 • بیطرف ثانی، مرتضی معرفی ویژگی‌های ظاهری مرتبط با شیردهی در شترهای بومی کویر مرکزی ایران و شترهای پاکستانی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 5-15]
 • بیگی نصیری، محمدتقی بررسی روند تغییرات سالانه تبارآمیزی و ارزیابی اثر آن بر صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 61-75]
 • بیگی نصیری، محمدتقی تعیین بهترین تابع توصیف کننده‌‌‌‌ی منحنی شیردهی و وراثت‌پذیری ضرایب آن در گاو نجدی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 65-78]
 • بیگی نصیری، محمدتقی تعیین چند شکلی ژن مقاوم به میکسو ویروس ( MX) در مرغان بومی خوزستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 59-67]

پ

 • پیرانی، نصراله تأثیر عوامل محیطی و نوع اسپرم بر نرخ گیرایی تلیسه‌های هلشتاین [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 77-89]
 • پیرعلی، احمد پتانسیل ها و کاربردهای تکنولوژی کریسپر (CRISPR/Cas9) در مهندسی ژنتیک حیوانات اهلی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 5-29]

ت

 • تنسخ، مریم تعیین بهترین تابع توصیف کننده‌‌‌‌ی منحنی شیردهی و وراثت‌پذیری ضرایب آن در گاو نجدی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 65-78]

ج

 • جسوری، مهدی معرفی ویژگی‌های ظاهری مرتبط با شیردهی در شترهای بومی کویر مرکزی ایران و شترهای پاکستانی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 5-15]
 • جعفری، علی کنکاشی تحلیلی بر ابزارها و سازوکارهای فراژنتیک: با تاکید بر اهمیت در اصلاح نژاد دام [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 5-39]
 • جوانمرد، آرش مروری نوین بر فناوری ریزآرایه: مبانی تئوریک، ساختار داده خام، تحلیل‌های آماری و تفسیر نتایج [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 5-30]
 • جوانمرد، آرش بررسی ژنتیکی واریانس باقیمانده برای وزن تخم‌مرغ و سن بلوغ جنسی مرغان بومی آذربایجان [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 81-89]

چ

 • چعب، سعید تعیین چند شکلی ژن مقاوم به میکسو ویروس ( MX) در مرغان بومی خوزستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 59-67]

ح

 • حسن پور، کریم مروری نوین بر فناوری ریزآرایه: مبانی تئوریک، ساختار داده خام، تحلیل‌های آماری و تفسیر نتایج [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 5-30]
 • حسینی، سید احمد معرفی ویژگی‌های ظاهری مرتبط با شیردهی در شترهای بومی کویر مرکزی ایران و شترهای پاکستانی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 5-15]
 • حسینی مقدم، سید حسین پتانسیل ها و کاربردهای تکنولوژی کریسپر (CRISPR/Cas9) در مهندسی ژنتیک حیوانات اهلی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 5-29]

خ

 • خجسته کی، مهدی معرفی ویژگی‌های ظاهری مرتبط با شیردهی در شترهای بومی کویر مرکزی ایران و شترهای پاکستانی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 5-15]

د

 • دادپسند، محمد واکاوی فیلوژنی ژن نوروپپتید VF در برخی از گونه‌های پستانداران و پرندگان [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 69-76]
 • دادپسند، محمد ارزیابی اثر سطح تولید، فصل نخستین زایش و سخت‌زایی بر ماندگاری گاوهای هلشتاین ایران با رگرسیون لجستیک [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 57-67]

ر

 • راشدی ده صحرائی، آذر ارزیابی عملکرد اقتصادی گوسفندان لری‌بختیاری و آمیخته رومانف-لری‌بختیاری [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 45-57]
 • راشدی ده صحرایی، آذر بررسی روند تغییرات سالانه تبارآمیزی و ارزیابی اثر آن بر صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 61-75]
 • رحمانی نیا، جواد بهینه‌سازی ژنومی پدیده‌های تکامل و ساختار جمعیتی در زنبورعسل [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 45-55]
 • رضایی، معصومه اثر درون‏زادآوری بر کمیت و کیفیت شیر گاومیش‏های استان خوزستان [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 17-26]
 • رفیعی، فرجاد کنکاشی تحلیلی بر ابزارها و سازوکارهای فراژنتیک: با تاکید بر اهمیت در اصلاح نژاد دام [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 5-39]
 • رنجبر، سجاد واکاوی فیلوژنی ژن نوروپپتید VF در برخی از گونه‌های پستانداران و پرندگان [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 69-76]
 • رودباری، زهرا مروری نوین بر فناوری ریزآرایه: مبانی تئوریک، ساختار داده خام، تحلیل‌های آماری و تفسیر نتایج [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 5-30]
 • روشنفکر، هدایت الله بررسی چندشکلی ژن آگوتی در جمعیت اسب اصیل عرب خوزستان [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 91-98]

ز

 • زارع هرفته، جواد معرفی ویژگی‌های ظاهری مرتبط با شیردهی در شترهای بومی کویر مرکزی ایران و شترهای پاکستانی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 5-15]
 • زرگانی، امل مقایسه‌ی برخی خصوصیات مورفومتریک لاشه در سویه‌های جوجه‌گوشتی راس و کاب [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 53-60]
 • زرین کاویانی، کیانوش کنکاشی تحلیلی بر ابزارها و سازوکارهای فراژنتیک: با تاکید بر اهمیت در اصلاح نژاد دام [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 5-39]
 • زکی زاده، سونیا ارزیابی ژنتیکی پارامترهای منحنی رشد با مدل‌های مختلف غیرخطی در گوسفندان کردی شمال خراسان [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 53-64]
 • زکی زاده، سونیا برآورد افت ناشی از هم‌خونی برای صفات رشد و تولیدی در مرغ بومی با استفاده از روش تابعیت چندکی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 31-44]

س

 • ساقی، داوودعلی ارزیابی ژنتیکی پارامترهای منحنی رشد با مدل‌های مختلف غیرخطی در گوسفندان کردی شمال خراسان [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 53-64]
 • سیددخت، عاطفه بهینه‌سازی ژنومی پدیده‌های تکامل و ساختار جمعیتی در زنبورعسل [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 45-55]

ش

 • شاهی، وحید بررسی ژنتیکی واریانس باقیمانده برای وزن تخم‌مرغ و سن بلوغ جنسی مرغان بومی آذربایجان [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 81-89]
 • شایسته، معصومه بررسی روند تغییرات سالانه تبارآمیزی و ارزیابی اثر آن بر صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 61-75]

ص

 • صدر، آیه سادات مروری نوین بر فناوری ریزآرایه: مبانی تئوریک، ساختار داده خام، تحلیل‌های آماری و تفسیر نتایج [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 5-30]

ط

 • طاهری یگانه، امیر ارزیابی عملکرد اقتصادی گوسفندان لری‌بختیاری و آمیخته رومانف-لری‌بختیاری [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 45-57]

ع

 • عباسی، مختارعلی ارزیابی عملکرد اقتصادی گوسفندان لری‌بختیاری و آمیخته رومانف-لری‌بختیاری [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 45-57]
 • علیایی، مجید بررسی ژنتیکی واریانس باقیمانده برای وزن تخم‌مرغ و سن بلوغ جنسی مرغان بومی آذربایجان [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 81-89]
 • علیجانی، صادق بررسی ژنتیکی واریانس باقیمانده برای وزن تخم‌مرغ و سن بلوغ جنسی مرغان بومی آذربایجان [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 81-89]

غ

 • غزی، انتظار بررسی چندشکلی ژن آگوتی در جمعیت اسب اصیل عرب خوزستان [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 91-98]
 • غفوری، فرزاد مروری نوین بر فناوری ریزآرایه: مبانی تئوریک، ساختار داده خام، تحلیل‌های آماری و تفسیر نتایج [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 5-30]

ف

 • فرجی، مهراب ارزیابی عملکرد اقتصادی گوسفندان لری‌بختیاری و آمیخته رومانف-لری‌بختیاری [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 45-57]
 • فرهنگ فر، همایون برآورد اثر شمار سلول های سوماتیک بر مقدار شیر روزانه ی گامه های مختلف شیردهی گاوهای شیری ایران با استفاده از رگرسیون چندکی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 43-52]
 • فیاضی، جمال تعیین بهترین تابع توصیف کننده‌‌‌‌ی منحنی شیردهی و وراثت‌پذیری ضرایب آن در گاو نجدی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 65-78]
 • فیاضی، جمال تعیین چند شکلی ژن مقاوم به میکسو ویروس ( MX) در مرغان بومی خوزستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 59-67]

ق

 • قادری زفره ای، مصطفی کنکاشی تحلیلی بر ابزارها و سازوکارهای فراژنتیک: با تاکید بر اهمیت در اصلاح نژاد دام [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 5-39]
 • قربانی، شعله برآورد افت ناشی از هم‌خونی برای صفات رشد و تولیدی در مرغ بومی با استفاده از روش تابعیت چندکی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 31-44]
 • قوی پنجه، نوید معرفی ویژگی‌های ظاهری مرتبط با شیردهی در شترهای بومی کویر مرکزی ایران و شترهای پاکستانی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 5-15]

ک

 • کاوسی، عاطفه تعیین بهترین درصد ژنی گاو هلشتاین برعملکرد صفات تولیدی گاوهای استان مرکزی [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 41-52]
 • کدخدایی، سعید کنکاشی تحلیلی بر ابزارها و سازوکارهای فراژنتیک: با تاکید بر اهمیت در اصلاح نژاد دام [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 5-39]
 • کشاورزپور، محمد بررسی ساختار جمعیت و هم‌خونی در گوسفندان ایران‌بلک [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 27-41]
 • کشتکاران، علی نقی کنکاشی تحلیلی بر ابزارها و سازوکارهای فراژنتیک: با تاکید بر اهمیت در اصلاح نژاد دام [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 5-39]
 • کمالی، رضا مقایسه توالی ژن ATP6 در شتر ترکمن و سایر شترهای تک‌کوهانه، دوکوهانه اهلی و وحشی [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 31-44]
 • کوشکی، روزبه مقایسه مدل‏های غیرخطی جهت برآورد فراسنجه‏های رشد و برازش منحنی رشد بز رائینی [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 91-103]

م

 • محمدی، سارا ارزیابی اثر سطح تولید، فصل نخستین زایش و سخت‌زایی بر ماندگاری گاوهای هلشتاین ایران با رگرسیون لجستیک [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 57-67]
 • مختاری، مرتضی واکاوی ژنتیکی دو شکلی جنسی صفات رشد گوسفند کرمانی [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 77-85]
 • مطیع نوپرور، پویا مروری نوین بر فناوری ریزآرایه: مبانی تئوریک، ساختار داده خام، تحلیل‌های آماری و تفسیر نتایج [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 5-30]
 • منتظرتربتی، محمدباقر مقایسه‌ی برخی خصوصیات مورفومتریک لاشه در سویه‌های جوجه‌گوشتی راس و کاب [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 53-60]
 • مهدیه بروجنی، فریدون تأثیر عوامل محیطی و نوع اسپرم بر نرخ گیرایی تلیسه‌های هلشتاین [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 77-89]
 • مهربان، حسین تأثیر عوامل محیطی و نوع اسپرم بر نرخ گیرایی تلیسه‌های هلشتاین [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 77-89]
 • مهربان، حسین ارزیابی ژنتیکی پارامترهای منحنی رشد با مدل‌های مختلف غیرخطی در گوسفندان کردی شمال خراسان [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 53-64]
 • مهربان، حسین برآورد افت ناشی از هم‌خونی برای صفات رشد و تولیدی در مرغ بومی با استفاده از روش تابعیت چندکی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 31-44]
 • میرجلیلی، علی بمان معرفی ویژگی‌های ظاهری مرتبط با شیردهی در شترهای بومی کویر مرکزی ایران و شترهای پاکستانی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 5-15]
 • میرزاده، خلیل بررسی چندشکلی ژن آگوتی در جمعیت اسب اصیل عرب خوزستان [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 91-98]

ن

 • نامجو، مرتضی برآورد اثر شمار سلول های سوماتیک بر مقدار شیر روزانه ی گامه های مختلف شیردهی گاوهای شیری ایران با استفاده از رگرسیون چندکی [دوره 2، شماره 2، 1401، صفحه 43-52]
 • نظری، محمود تعیین چند شکلی ژن مقاوم به میکسو ویروس ( MX) در مرغان بومی خوزستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 59-67]
 • نوبری، کریم مقایسه توالی ژن ATP6 در شتر ترکمن و سایر شترهای تک‌کوهانه، دوکوهانه اهلی و وحشی [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 31-44]
 • نوربخش، زهرا مقایسه مدل‏های غیرخطی جهت برآورد فراسنجه‏های رشد و برازش منحنی رشد بز رائینی [دوره 2، شماره 1، 1401، صفحه 91-103]

ی

 • یوسفی کلاریکلائی، کاظم مقایسه توالی ژن ATP6 در شتر ترکمن و سایر شترهای تک‌کوهانه، دوکوهانه اهلی و وحشی [دوره 2، شماره 3، 1401، صفحه 31-44]