بررسی چندشکلی ژن آگوتی در جمعیت اسب اصیل عرب خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
ارتباط بین رنگ اسب، برتری نژاد وخلوص نژادی، مطالعه چندشکلی ژن آگوتی را مورد توجه خاصی قرار داده است. ژن آگوتی (ASIP) نشانگر نحوه­ی توزیع سیاهی در بدن است. هدف از این تحقیق، بررسی چند شکلی اگزون2 ژن آگوتی در جمعیت اسب اصیل عرب استان خوزستان می­باشد. در این مطالعه خون­گیری 45 رأس اسب اصیل عرب برای تشخیص آلل­های متفاوت ژن آگوتی استفاده شد که از شهرستان­های شوش، دزفولو اهواز صورت گرفت. DNA از خون کامل به کمک روش استخراج نمکی انجام گرفت. واکنش زنجیره­ای پلی مرازجهت تکثیر قطعه 101جفت بازی از اگزون2 ژن آگوتی با استفاده از پرایمرهای اختصاصی این ژن انجام شد. حذف 11جفت باز در اگزون 2 ژن ASIP (آگوتی سیگنالینگ پروتئین) مشاهده شد. که دلیل آن In/del (حذف وجهش) بودن ژن آگوتی است.در نهایت سه الگوی باندیAA، Aa، aa با فراوانی 414/0 و 457/0 و127/0 مشاهده شد. فراوانی آللی A و a به­ترتیب 644/0 و 356/0 است. نتایج نشان داد که این قطعه از ژن آگوتی چند شکل بوده و ژنوتیپ­های AA، Aa، aa در جمعیت اثبات گردید. نتایج حاصل نشان داد که تعادل هاردی واینبرگ در جمعیت مورد مطالعه اسب­های اصیل عرب وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها