بررسی اثر آمیخته‌گری بر بیان ژن کالپاستاتین در گوسفند عربی و دورگه عربی × رومانوف با استفاده از Real Time PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر، مقایسه بیان ژن کالپاستاتین در بره­های نژاد خالص عربی و آمیخته­های آن با رومانوف بود. در این مطالعه از 16 راس بره عربی و دورگه در قالب طرح کاملا تصادفی با دو تیمار و هشت تکرار استفاده شد. میش­های همسن با استفاده از روش لاپاراسکوپی با اسپرم قوچ رومانوف پس از همزمان سازی فحلی تلقیح مصنوعی شدند. بره­ها پس از تولد در شرایط یکسان پرورش داده شدند و در سن شش ماهگی کشتار شدند. بلافاصله پس از کشتار، نمونه­گیری از قسمت ماهیچه لانگیسموس لومبروم از سمت راست دام انجام شد. پس از استخراج RNA کل، کیفیت و کمیت آن بررسی شد و برای تولید cDNA مورد استفاده قرار گرفت. ژن گلیسر آلدئید 3 فسفات دهیدروژناز به­عنوان ژن خانه­دار جهت نرمال نمودن داده­ها استفاده شد. در نهایت بیان ژن کالپاستاتین به کمک Real-time qPCRارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده­های بیان ژن از نرم افزار SAS و REST استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بیش­ترین سطح بیان مربوط به گروه آمیخته عربی × رومانوف بوده است. میزان بیان ژن کالپاستاتین در بره­های آمیخته 3/1 برابر بیش­تر از نژاد عربی بود (05/0˂P). این نتایج می­تواند تایید کننده این امر باشد که آمیخته­گری می­تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد ژن کالپاستاتین نسبت به گروه خالص داشته باشد.

کلیدواژه‌ها