کلیدواژه‌ها = حیوانات اهلی
پتانسیل ها و کاربردهای تکنولوژی کریسپر (CRISPR/Cas9) در مهندسی ژنتیک حیوانات اهلی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 5-29

10.22034/bilj.2023.339611.1018

شاهین اقبال سعید؛ احمد پیرعلی؛ سید حسین حسینی مقدم