کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی و صفات رشد
بررسی ساختار جمعیت و هم‌خونی در گوسفندان ایران‌بلک

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 27-41

10.22034/bilj.2022.153229

محمدرضا بحرینی بهزادی؛ محمد کشاورزپور