کلیدواژه‌ها = مدل غیر خطی
ارزیابی ژنتیکی پارامترهای منحنی رشد با مدل‌های مختلف غیرخطی در گوسفندان کردی شمال خراسان

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 53-64

10.22034/bilj.2022.153231

سونیا زکی زاده؛ داوودعلی ساقی؛ مهدی الهی نرشیزی؛ حسین مهربان